Δίκαιο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Το Δίκαιο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας είναι ένας τομέας αλληλένδετος με την επιχειρηματική δραστηριότητα. Καμία επιχείρηση δεν μπορεί να πορευτεί επιτυχώς χωρίς πρώτα να έχει εξασφαλίσει την προστασία των άυλων δικαιωμάτων της, είτε αυτά αφορούν στα διακριτικά της γνωρίσματα (σήμα κτλ.), είτε στα βιομηχανικά της σχέδια, είτε και στα εμπορικά της απόρρητα.

Μας εμπιστεύονται νεοφυείς επιχειρήσεις (Start-ups) οι οποίες κρίνουν απαραίτητη την προστασία των διακριτικών τους τίτλων και ιστοσελίδων τους, επιχειρήσεις μόδας, οι οποίες κρίνουν απαραίτητη την προστασία των σχεδίων τους, επιχειρήσεις εμπορίας καταναλωτικών αγαθών, οι οποίες κρίνουν απαραίτητη την προστασία των σημάτων τους.

Έχουμε αντιδικήσει επιτυχώς σε πληθώρα υποθέσεων, προστατεύοντας εντός δικαστικών αιθουσών τα δικαιώματα των εντολέων μας.

Η εταιρεία παρέχει νομική υποστήριξη στις εξής, αναφερόμενες ενδεικτικά, υποθέσεις:

  • Κατοχύρωση σήματος, επωνυμίας, διακριτικού τίτλου, domain name και προστασία αυτών έναντι προσβολών τρίτων.
  • Κατοχύρωση δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας/εφεύρεσης, υποδείγματος χρησιμότητας, βιομηχανικών σχεδίων, προγραμμάτων Η/Υ κτλ.
  • Προστασία αντίστοιχων δικαιωμάτων εθνικώς και πανευρωπαϊκός.
  • Κατάρτιση συμβάσεων παραχώρησης άδειας χρήσης-εκμετάλλευσης (license agreements) διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, σήματος κτλ.
  • Κατάρτιση συμβάσεων μεταβίβασης δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας (μεταβίβαση διπλώματος ευρεσιτεχνίας, μεταβίβαση σήματος κτλ.).
  • Χειρισμός υποθέσεων ποινικού δικαίου στο πλαίσιο της προστασίας του σήματος.
  • Ακύρωση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ή σημάτων.
  • Προστασία Εμπορικών Απορρήτων με βάση ν. 4605/2019