Δεκέμβριος 2023 – Αναγνώριση ακυρότητας σύμβασης εγγύησης σε τοκοχρεωλυτικό δάνειο – ελευθέρωση εγγυητή

Δεκέμβριος 2023 – Αναγνώριση ακυρότητας σύμβασης εγγύησης σε τοκοχρεωλυτικό δάνειο – ελευθέρωση εγγυητή

Εκδόθηκε η υπ’ αριθμόν 421/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, δυνάμει της οποίας έγιναν δεκτοί ως παραδεκτοί, νόμιμοι και ουσία βάσιμοι οι ισχυρισμοί των εντολέων μας στο πλαίσιο αναγνωριστικής αγωγής τους σχετικά με: α) την ακυρότητα της σύμβασης εγγύησης μεταξύ της τράπεζας και μίας εκ των εγγυητών λόγω αντίθεσης αυτής στα χρηστά ήθη και, συγκεκριμένα, εξαιτίας της έλλειψης ενημέρωσής της για τους συμβατικούς όρους και τις συνέπειες αυτών και της υπέρμετρης δέσμευσής της από δυσανάλογα επιβαρυντικούς και αθέμιτους εις βάρος της όρους, β) την ακυρότητα της καταγγελίας της δανειακής σύμβασης εξαιτίας του ανυπόστατου της επίδοσης αυτής και γ) την απόσβεση της εγγυητικής ευθύνης του έτερου εγγυητή, βάσει του άρθρου 862 του Αστικού Κώδικα, ήτοι εξαιτίας υπαίτιας αδυναμίας ικανοποίησης της τράπεζας από την πρωτοφειλέτρια εταιρεία. Στην κρίση περί της ουσιαστικής βασιμότητας των ανωτέρω ισχυρισμών συνέβαλε η ερημοδικία της εναγόμενης εταιρείας, συνιστάμενη στην εκπρόθεσμη κατάθεση προτάσεων που ισοδυναμεί με μη προσήκουσα συμμετοχή στη δίκη. Ως αποτέλεσμα συνήχθη τεκμήριο ομολογίας των πραγματικών περιστατικών που έτυχαν επίκλησης από τους ενάγοντες.