Έκδοση Διαταγής Πληρωμής για Αποζημίωση Πρόωρης Λύσης Μίσθωσης

Εκδόθηκε από το Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης Διαταγή Πληρωμής για αποζημίωση πρόωρης λύσης, δηλαδή αποζημίωση του εκμισθωτή για διαφυγόν κέρδος-μισθώματα που απώλεσε λόγω υπαιτιότητι του μισθωτή καταγγελία της σύμβασης μισθώσεως. Με αυτόν τον τρόπο εκδίδεται άμεσα εκτελεστός τίτλος (εντός ημερών), χωρίς την αναμονή ετών για την έκδοση μιας δικαστικής απόφασης.