Έκδοση Αποφάσεων του Πρωτοδικείου Αθηνών περί ακύρωσης Δήλωσης Συνέχισης Πλειστηριασμού Ακίνητης Περιουσίας με την οποία εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων (fund) επιχείρησε να επισπεύσει την διενέργεια πλειστηριασμών ακινήτων (κύριες κατοικίες)

Εξεδόθησαν οι αποφάσεις υπ’ αριθμ. 6087/2021 και 6089/2021 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με τις οποίες ακυρώνεται η Δήλωση Συνέχισης Πλειστηριασμού ακίνητης περιουσίας, με την οποία επιχειρήθηκε η διενέργεια πλειστηριασμών (2 ακινήτων) εις βάρος εντολέων μας (συνδεόμενων με στενή συγγενική σχέση – οφειλή προερχόμενη από κοινή αιτία, σύμβαση στεγαστικού δανείου στην οποία φέρονται και οι δύο ως πρωτοφειλέτες). Ειδικότερα, έγιναν δεκτές οι κατ’ άρθρο 973 παρ. 6 του ΚΠολΔ ασκηθείσες ανακοπές μας κατά της δήλωσης συνέχισης πλειστηριασμού (οι αρχικοί πλειστηριασμοί δεν είχαν τελεσφορήσει λόγω έλλειψης πλειοδοτών) στην οποία προέβη εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων για λογαριασμό εταιρείας απόκτησης απαιτήσεων (fund), φερόμενης ως ειδικής διαδόχου τραπεζικού ιδρύματος, με την οποία επιχειρείτο η εκπλειστηρίαση των ακινήτων των εντολέων μας, τα οποία αποτελούσαν για αμφοτέρους την κύρια και μοναδική κατοικία τους (οικογενειακή στέγη).

Πιο συγκεκριμένα, οι ως άνω αποφάσεις ακύρωσαν την ένδικη δήλωση συνέχισης πλειστηριασμού με το εξής κοινό σκεπτικό: «Κατά δε την απολύτως κρατούσα άποψη, αναγκαστική εκτέλεση με τίτλο από τον οποίο δεν προκύπτει απαίτηση εκκαθαρισμένη, είναι άκυρη, χωρίς να χρειάζεται να αποδεικνύεται βλάβη…Εξάλλου η κατάσχεση δεν πάσχει, επειδή αυτή επιβλήθηκε για ποσό μικρότερο από το πράγματι οφειλόμενο λόγω περιορισμού της απαίτησης, εφόσον βεβαίως, ο περιορισμός είναι ορισμένος και δεν επιφέρει μετάπτωση της παροχής σε ανεκκαθάριστη…Στην προκείμενη περίπτωση,…από το περιεχόμενο της υπ’ αριθμ. … κατασχετήριας έκθεσης ακινήτου…προκύπτει ότι το ποσό που ο ανακόπτων επιτάχθηκε να καταβάλει…συντίθεται από κεφάλαιο και έξοδα, εντόκως, με διαφοροποίηση του ποσού των τόκων ανά είδος. Στη συνέχεια, με την προαναφερόμενη κατασχετήρια έκθεση επιβλήθηκε κατάσχεση στο ειδικότερα περιγραφόμενο ακίνητο του ανακόπτοντος…για το ποσό των 250.000,00 ευρώ, με τη μνεία στο κείμενο ότι η επισπεύδουσα την εκτέλεση Τράπεζα επιφυλάσσεται να αναγγελθεί για το υπόλοιπο της απαιτήσεώς της, χωρίς, ωστόσο, να προσδιορίζεται σε τι αφορά ο περιορισμός, ώστε να καθίσταται σαφές για ποια ακριβώς κονδύλια διενεργείται έκτοτε η εκτέλεση. Κατά αυτόν τον τρόπο επέρχεται μετάπτωση της παροχής σε ανεκκαθάριστη, ο δε προσδιορισμός της ποιότητας της παροχής δεν είναι δυνατός με απλή μαθηματική εφαρμογή όσων επιτάσσει το άρθρο 423 του ΑΚ, η οποία αφορά άλλο ζήτημα και συγκεκριμένα, τον τρόπο καταλογισμού των καταβολών, σε περίπτωση περισσότερων χρεών του οφειλέτη έναντι του ίδιου δανειστή (πρβλ ΜΠΒολ 81/2011 ΤΝΠ Νόμος), ούτε καθίσταται σαφές, από το γεγονός ότι δε γίνεται οποιοσδήποτε λόγος στην ένδικη κατάσχεση, για το ποσό των τόκων που επιδικάσθηκαν με τον εκτελεστό τίτλο…, ότι η κατάσχεση επιβλήθηκε, προς περιορισμό των εξόδων, για τμήμα μόνο του επιτασσόμενου κεφαλαίου (πρβλ. ΜΠΘεσ 6562/2021 ΤΝΠ Νόμος). Συνακόλουθα, πρέπει ο σχετικός λόγος ανακοπής να γίνει δεκτός ως κατ’ ουσίαν βάσιμος…να γίνει δεκτή η ανακοπή ως ουσιαστικά βάσιμη, να ακυρωθεί η εκδοθείσα με αριθμό…πράξη δήλωσης συνέχισης πλειστηριασμού…».

Αξίζει να σημειωθεί, ότι οι ως άνω αποφάσεις έρχονται σε συνέχεια χορηγηθείσας αναστολής των πλειστηριασμών, οι οποίοι θα ελάμβαναν χώρα τον Ιούλιο του 2021, στο πλαίσιο χορήγησης Προσωρινής Διαταγής, δίνοντας επιπλέον αναγκαίο χώρο και χρόνο στους εντολείς, προκειμένου να επανέλθουν σε μια διαδικασία διαπραγματεύσεων για την ρύθμιση των φερόμενων οφειλών τους, χωρίς να διακινδυνεύουν να υποστούν άμεσα ανεπανόρθωτη οικονομική βλάβη από τον πλειστηριασμό των ακινήτων τους (και δη με εξαιρετικά δυσανάλογα χαμηλό τίμημα).