Έκδοση αυθημερόν Προσωρινής Διαταγής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και μάλιστα με κλήτευση του αντιδίκου κατά την δικάσιμο της προσωρινής διαταγής μόλις 3 ώρες πριν τη δικάσιμο, με την οποία διατάχθηκε η προσωρινή δικαστική μεσεγγύηση των εμπορικών βιβλίων και λοιπών εγγράφων της εντολέως μας Ομόρρυθμης Εταιρείας που παρακρατούσε στην έδρα του ο πρώην λογιστής της με κίνδυνο απόκρυψης ή καταστροφής τους προκειμένου να μην χρησιμοποιηθούν από την Ο.Ε. σε επικείμενη δίκη με τον πρώην τελεσιδίκως αποκλεισθέντα ομόρρυθμο εταίρο αυτής.

Τα Δικαστήρια κατόπιν αίτησης του προσφεύγοντος σε αυτά δύνανται να παράσχουν προσωρινή παροχή δικαστικής προστασίας (κατόπιν υποβολής αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων) – ως παρακολούθημα της κύριας διαγνωστικής δίκης, η οποία σχετικά με το ασφαλιστέο δικαίωμα, είτε είναι εκκρεμής είτε πρόκειται να ανοίξει σύντομα – εφόσον υπάρχει επείγουσα περίπτωση ή για να αποτραπείεπικείμενος κίνδυνος προκειμένου να εξασφαλισθεί ή να διατηρηθεί ένα δικαίωμα ή να ρυθμισθεί μια κατάσταση και υπό την προϋπόθεση ότι πιθανολογείται η ύπαρξη δικαιώματος προς προστασία του οποίου επιδιώκεται το ασφαλιστικό μέτρο. Υπάρχουν ωστόσο αρκετές περιπτώσεις στην καθημερινή δικαστική πράξη όπου είναι αναγκαίο να παρασχεθεί δικαστική προστασία άμεσα πολύ πριν την έκδοση της απόφασης των ασφαλιστικών μέτρων. Τούτο επιτυγχάνεται δια της χορηγήσεως προσωρινής διαταγής του Δικάζοντος Δικαστή, η οποία σε ορισμένες περιπτώσεις δύναται να χορηγηθεί και αυθημερόν και μάλιστα με σύντομη κλήτευση ή χωρίς καν κλήτευση του καθ΄ού η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων. Εν προκειμένω, η εντολέας μας Ομόρρυθμη Εταιρεία, που δραστηριοποιείται στον κατασκευαστικό κλάδο βρέθηκε σε δικαστική διαμάχη με έναν εκ των πρώην εταίρων της (ήδη τελεσιδίκως αποκλεισθέντα από την Ο.Ε.) αναφορικά με τον προσδιορισμό του ύψους της αξίας της εταιρικής μερίδας (του) που πρέπει να του καταβληθεί κατόπιν του τελεσίδικου αποκλεισμού του από την Ομόρρυθμη Εταιρεία, καθώς εκείνος άσκησε σε βάρος της την σχετική αγωγή για τον προσδιορισμό της αξίας της εταιρικής του μερίδας ισχυριζόμενος ότι αυτή ανέρχεται περίπου στο ποσό των 300.000 χιλιάδων ευρώ. Η εντολέας μας ισχυρίζεται ότι η αξία της εταιρικής μερίδας του αποκλεισθέντος εταίρου ανέρχεται σε σημαντικά μικρότερο ποσό καθώς υφίστανται απαιτήσεις των αρχικών εταίρων της και συγγενικών προσώπων των νυν εταίρων αυτής κατόπιν χρηματοδότησης που αυτοί προσέφεραν στην Ο.Ε.. Ο πρώην λογιστής της Ο.Ε. και επιστήθιος φίλος του τελεσιδίκως αποκλεισθέντος εταίρου παρακρατά στην έδρα της εταιρείας του τα εμπορικά της βιβλία και έγγραφα, εκ των οποίων μόνο δύναται να αποδειχθεί το ύψος της αξίας της εταιρείας και κατ΄ επέκταση η χρηματοδότηση αυτής από τους αρχικούς εταίρους της, αρνούμενος να τα αποδώσει. Κατόπιν αίτησης της εντολέως μας για δικαστική μεσεγγύηση των εμπορικών της βιβλίων και εγγράφων, ήτοι της αφαίρεσης αυτών από τον πρώην λογιστή και της ανάθεσης της φύλαξης τους στους νυν εταίρους της Ο.Ε. που αιτήθηκε όπως διοριστούν δικαστικοί μεσεγγυούχοι πέτυχε την έκδοση αυθημερόν και μάλιστα με κλήτευση του αντιδίκου κατά την δικάσιμο της προσωρινής διαταγής μόλις 3 ώρες πριν τη δικάσιμο, προσωρινής διαταγής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών περί ορισμού των νυν εταίρων ως δικαστικών μεσεγγυούχων των εμπορικών βιβλίων και εγγράφων της Ο.Ε και την χορήγηση στην Ο.Ε. αντιγράφων αυτών για κάθε νόμιμη χρήση τους μέχρι την συζήτηση της αίτησης των ασφαλιστικών μέτρων, διαταγή που εκτελέστηκε επίσης αυθημερόν επιτυγχάνοντας τον αιφνιδιασμό του παρακρατούντος τα ως άνω έγγραφα της Ο.Ε. και εξαναγκάζοντας αυτόν στην απόδοσή τους.