Έκδοση Προσωρινών Διαταγών του Πρωτοδικείου Αθηνών περί αναστολής διενέργειας πλειστηριασμών επισπευδόμενων με Δήλωση Συνέχισης Πλειστηριασμού Ακίνητης Περιουσίας από εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων (fund)

Εξεδόθησαν Προσωρινές Διαταγές της κας Δικαστού του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, οι οποίες διέταξαν την αναστολή πλειστηριασμών (2 ακινήτων), επιχειρούμενων εις βάρος εντολέων μας (συνδεόμενων με στενή συγγενική σχέση – οφειλή προερχόμενη από κοινή αιτία, σύμβαση στεγαστικού δανείου στην οποία φέρονται και οι δύο ως πρωτοφειλέτες). Ειδικότερα, κρίθηκε ότι οι καθ΄ων η εκτέλεση είναι άξιοι παροχής προσωρινής δικαστικής προστασίας (αναστολή της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης – πλειστηριασμών), διότι πιθανολογήθηκε η βασιμότητα της ασκηθείσας, κατ’ άρθρο 973 παρ. 6 του ΚΠολΔ, ανακοπής τους κατά της δήλωσης συνέχισης πλειστηριασμού (οι αρχικοί πλειστηριασμοί δεν είχαν τελεσφορήσει λόγω έλλειψης πλειοδοτών) στην οποία προέβη εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων για λογαριασμό εταιρείας απόκτησης απαιτήσεων (fund), φερόμενης ως ειδικής διαδόχου τραπεζικού ιδρύματος. Λόγοι που προβλήθηκαν χάρις στους οποίους πιθανολογήθηκε η βασιμότητα της ανακοπής, ήταν: α) η έλλειψη των νομίμων προϋποθέσεων για την διενέργεια των πλειστηριασμών, λόγω έλλειψης νομιμοποίησης της εταιρείας διαχείρισης για την εκ νέου επίσπευση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης, β) η ύπαρξη (πολλαπλών) δικονομικών πλημμελειών στην διαδικασία επίσπευσης της αναγκαστικής εκτέλεσης (κρισιμότατη υπήρξε εν προκειμένω η επιτόπια έρευνα του φακέλλου του πλειστηριασμού που τηρείται από τον υπάλληλο του πλειστηριασμού – συμβολαιογράφο), γ) ο καταχρηστικός τρόπος με τον οποίο η επισπεύδουσα επέλεξε να ασκήσει το, κατά τα άλλα, νόμιμο δικαίωμά της. Αξίζει να σημειωθεί, ότι οι καθ’ ων η εκτέλεση, είχαν επανειλημμένα προσπαθήσει να έλθουν σε έναν διακανονισμό των φερόμενων οφειλών τους με το τραπεζικό ίδρυμα, συναντώντας την άκαμπτη, έως και αδιάφορη στάση αυτού. Παρά το γεγονός ότι είχαν βιώσει τις επιθετικές πρακτικές της τράπεζας (χωρίς να έχουν ποτέ προβεί σε αξιόλογες νομικές ενέργειες δικαστικής προστασίας τους), μετά την φερόμενη μεταβίβαση της εναντίον τους απαίτησης στην εταιρεία απόκτησης απαιτήσεων, προσπάθησαν να έλθουν σε επικοινωνία με την διαχειρίστρια αυτής εταιρεία. Εκείνη, αν και φαινομενικά βρισκόταν σε μια διαδικασία διαπραγμάτευσης μαζί τους, την ίδια ώρα εν αγνοία τους, όλως καταχρηστικώς, κινούσε εκ νέου τις διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης εναντίον των δεσμευμένων ακινήτων τους. Παρά το εξαιρετικά περιορισμένο/ασφυκτικό χρονικό πλαίσιο που είχε απομείνει λόγω της προγενέστερης αδράνειας των καθ’ ων η εκτέλεση όταν μας ανετέθη η εντολή, κατέστη δυνατό να στοιχειοθετηθεί ένα στοιβαρό πλαίσιο άμυνας, που σε πρώτο χρόνο απέτρεψε το απευκταίο, δηλαδή τον πλειστηριασμό της κύριας κατοικίας (εκάστου) των εντολέων μας. Η παραπάνω χορηγηθείσα αναστολή των πλειστηριασμών, οι οποίοι θα ελάμβαναν χώρα τον Ιούλιο του 2021, δίνει στους καθ’ ων η εκτέλεση τον αναγκαίο χώρο και χρόνο, προκειμένου να επανέλθουν σε μια διαδικασία διαπραγματεύσεων για την ρύθμιση των φερόμενων οφειλών τους, χωρίς να διακινδυνεύουν να υποστούν άμεσα ανεπανόρθωτη οικονομική βλάβη από τον πλειστηριασμό των ακινήτων τους (και δη με εξαιρετικά δυσανάλογα χαμηλό τίμημα). Τούτη μάλιστα την φορά, με την απέναντι πλευρά να έχει λάβει ένα μήνυμα από τα Δικαστήριά μας ότι, χωρίς να έχει δοθεί στους οφειλέτες μια πραγματική ευκαιρία για την επίτευξη μιας ρεαλιστικής/βιώσιμης ρύθμισης των φερόμενων οφειλών τους, δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί ικανοποίηση των φερόμενων αξιώσεών τους δια της διαδικασίας αναγκαστικής εκτελέσεως.