Έκδοση των υπ’ αριθμ. 454, 455 & 457/2022 αποφάσεων του Πρωτοδικείου Πατρών (Ασφαλιστικά Μέτρα) περί αναστολής εκτελεστότητας δύο Διαταγών Πληρωμής, περί μη εμφάνισής τους σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς (λ.χ. ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ) και περί άρσης επιβληθείσας συντηρητικής κατάσχεσης σε πλήθος τραπεζικών λογαριασμών.

Εκδόθηκαν από το Πρωτοδικείο Πατρών αποφάσεις περί αναστολής εκτελεστότητας δύο διαταγών πληρωμής ύψους περίπου 500.000,00 ευρώ εκδοθεισών κατόπιν αίτησης Πιστωτικού Ιδρύματος υπό Ειδική Εκκαθάριση. Το τελευταίο προχώρησε σε επιβολή συντηρητικής κατάσχεσης στο σύνολο των τραπεζικών λογαριασμών των φερόμενων ως οφειλετών πριν προχωρήσει σε επίδοση των Διαταγών Πληρωμής και αντίστοιχων επιταγών προς εκτέλεση. Το Δικαστήριο πιθανολόγησε την ευδοκίμηση των ανακοπών, ερειδόμενο στην προγενέστερη των επιθετικών κινήσεων του Υπό Ειδική Εκκαθάριση Πιστωτικού Ιδρύματος αμφισβήτηση των επιβληθεισών υπέρογκων επιτοκιακών χρεώσεων δια αρνητικής αναγνωριστικής αγωγής ασκηθείσας από πλευράς των φερόμενων οφειλετών, κρίνοντας ότι απαραδέκτως προχώρησε το επισπεύδον σε έκδοση Διαταγής Πληρωμής κατά τη διάρκεια εκκρεμοδικίας. Ακόμη, πιθανολόγησε την εξόφληση της απαίτησης, βάσει των προσκομισθέντων αποδεικτικών καταβολών, ενώ τέλος πιθανολογήθηκε, επιπλέον, ότι σε περίπτωση απόρριψης των αιτήσεων θα επερχόταν ανεπανόρωτη βλάβη, ιδίως σε φερόμενη οφειλέτρια που αποτελεί ενεργή, φερέγγυα μικρομεσαία επιχείρηση λιανικής, συνεργαζόμενη με πλήθος προμηθευτών και απασχολούσα πλέον των 100 εργαζομένων. Ειδικότερα και επιπροσθέτως, η φερεγγυότητα της εν λόγω επιχείρησης, ο ενεργός επιχειρηματικά χαρακτήρας της, οι παρασχεθείσες εξασφαλίσεις έναντι της επιδιωκόμενης οφειλής αλλά και η μη τέλεση ενεργειών εκποίησής της περιουσίας της, σε συνδυασμό με τις όλως δυσμενείς συνέπειες της διατήρησης της συντηρητικής κατάσχεσης αποτέλεσαν το μερικότερο σκεπτικό άρσης της επιβληθείσας συντηρητικής κατάσχεσης από λειτουργικά απαραίτητους τραπεζικούς λογαριασμούς της ενεργής αυτής επιχείρησης.