Ιούνιος 2024 – Ακύρωση κατάσχεσης ακίνητης περιουσίας αξίας 300.000,00 €

Ιούνιος 2024 – Ακύρωση κατάσχεσης ακίνητης περιουσίας αξίας 300.000,00 €

Εκδόθηκαν οι υπ’ αριθμ. 55/2024 και 64/2024 αποφάσεις του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χανίων, οι οποίες αναγνώρισαν το ανίσχυρο των κατασχέσεων ακίνητης περιουσίας που είχαν επιβληθεί εις βάρος ήδη αποβιώσαντος πρωτοφειλέτη συμβάσεων τοκοχρεωλυτικού δανείου, ο οποίος έχει κληρονομηθεί εκ διαθήκης από τον εντολέα μας. Η κρίση του Δικαστηρίου επί της ασκηθείσας από τον τελευταίο ανακοπής στηρίχθηκε στο γεγονός ότι «η κατάσχεση επιβλήθηκε κατά ανυπάρκτου προσώπου και ως εκ τούτου και δεδομένου ότι οι διαδικαστικές πράξεις της αναγκαστικής εκτέλεσης προϋποθέτουν υπαρκτά πρόσωπα, τούτη είναι ανυπόστατη». Η αναγνώριση του ανυπόστατου χαρακτήρα των πράξεων εκτέλεσης δεν συναρτάται, μάλιστα, από τη γνώση του επισπεύδοντος για τον θάνατο του καθ’ ου η εκτέλεση, επέρχεται, δηλαδή, ακόμα και εάν ο επισπεύδων αγνοούσε ανυπαιτίως τον θάνατο του πρωτοφειλέτη κατά τον χρόνο επιβολής της κατάσχεσης. Κατόπιν, λοιπόν, έκδοσης της εν λόγω απόφασης, αποφεύχθηκε ο πλειστηριασμός της ακίνητης περιουσίας του κληρονομούμενου, που συνιστά το μοναδικό ενεργητικό στοιχείο της κληρονομίας, η οποία έχει διατεθεί στον εντολέα μας. Τέλος, επισημαίνεται ότι, σε συνέχεια υποβολής εκ μέρους του εντολέα μας καταλόγου εξόδων ενώπιον του Δικαστηρίου, καλύφθηκε το σύνολο των πραγματικώς διενεργηθεισών εξώδικων και δικαστικών δαπανών, στις οποίες προέβη για τη νομική του προστασία, δεδομένου ότι η επισπεύδουσα δεν προχώρησε σε παραίτηση από την επιβληθείσα κατάσχεση ή στην άρση αυτής, παρά τις σχετικές ενημερώσεις και οχλήσεις του εντολέα μας έως τον χρόνο συζήτησης της ανακοπής του.