Εμπορικό Δίκαιο

Το μεγαλύτερο μέρος των εντολέων μας αποτελείται από επιχειρήσεις. Καλούμαστε καθημερινά να αντιμετωπίσουμε διάφορα ζητήματα της επιχειρηματικής καθημερινότητας, είτε αυτά αφορούν σε θέματα εσωτερικής λειτουργίας της επιχείρησης, είτε σε θέματα που αφορούν την σχέση της με τρίτους λ.χ. ιδιώτες ή δημόσιο. Η ενασχόλησή μας αναλύεται σε συμβουλευτικό επίπεδο, αλλά και στις δικαστικές αίθουσες, όπου εξασφαλίζουμε την καλύτερη δυνατή εκπροσώπηση για τους εντολείς μας. Ενδεικτικά, προσφέρουμε τις κάτωθι υπηρεσίες:

Στις δικαστικές αίθουσες

 • Εξασφαλίζουμε την είσπραξη εμπορικών απαιτήσεων, μεταχειριζόμενοι στρατηγικά τα διαθέσιμα μέσα, για την οικονομία χρόνου και πόρων (λήψη ασφαλιστικών μέτρων -συντηρητικές κατασχέσεις, προσημειώσεις, κτλ-, επίσπευση αναγκαστικής εκτέλεσης -κατασχέσεις ακινήτων, κατασχέσεις τραπεζικών καταθέσεων, κτλ.).
 • Υποστηρίζουμε τις αξιώσεις των εντολέων μας σε σχέσεις εμπορικής διαμεσολάβησης (συμβάσεις αντιπροσωπείας, διανομής, franchise).
 • Εκπροσωπούμε τους εντολείς μας σε αντιδικίες εμπορικών μισθώσεων (απόδοση μισθίου, αναπροσαρμογή μισθώματος) και χρηματοδοτικών μισθώσεων.
 • Αντιμετωπίζουμε ζητήματα δικαίου αξιογράφων (επιταγές, συναλλαγματικές κ.α.).

Παρέχουμε συμβουλές για

 • Σύσταση εταιρειών, ίδρυση και εγκατάσταση αλλοδαπών εταιρειών, θυγατρικών ή υποκαταστημάτων αλλοδαπών εταιρειών, επενδυτικός σχεδιασμός στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση εστιάζοντας στην επιλογή και εγκαθίδρυση της πλέον κατάλληλης εταιρικής μορφής.
 • Χρηματοδότηση εταιρειών/Χρηματοδότηση έργων (project finance).
 • Επενδυτικά κίνητρα, εταιρικοί μετασχηματισμοί (μετατροπές, συγχωνεύσεις, αποσχίσεις, εξαγορές κτλ.).
 • Εταιρική χρηματοδότηση (ομολογιακά, κοινοπρακτικά δάνεια, sale and lease back, κτλ.).
 • Εμπορική Διαιτησία.
 • Κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών (venture capital) και εταιρικές συμμετοχές.
 • Ζητήματα προστασίας καταναλωτή και ευθύνης για ελαττωματικά προϊόντα (ν. 2251/1994).

Εταιρικό Δίκαιο

Το εταιρικό δίκαιο αποτελεί τη βάση, πάνω στην οποία οργανώνεται και αναπτύσσεται η ιδιωτική πρωτοβουλία και το σημαντικότερο κομμάτι της σύγχρονης οικονομικής ζωής. Η Εταιρεία μας έχει παράδοση στην παροχή υπηρεσιών σχετικές με το εταιρικό δίκαιο σε σημαντικές επιχειρήσεις της ελληνικής αλλά και παγκόσμιας αγοράς. Συγκεκριμένα, η διαμόρφωση της εταιρικής σύμβασης και των τυχόν εξω-εταιρικών συμφωνιών αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία θα λειτουργήσει η εταιρεία. Η ορθή κατάστρωση των εταιρικών εγγράφων αποτελεί την πιο σημαντική εξασφάλιση για αποφυγή μελλοντικών δικαστικών και μη διενέξεων μεταξύ των εταίρων. Παράλληλα, ο ενδελεχείς έλεγχος όλων των εταιρικών κειμένων, συνεπάγεται την πλήρη εκμετάλλευση των δυνατοτήτων τόσο της πλειοψηφίας, όσο και της μειοψηφίας. Ενδεικτικά παρέχουμε τις υπηρεσίες μας στους κάτωθι τομείς:

 • Σύσταση εταιριών και εταιρικών σχηματισμών κάθε νομικού τύπου βάσει των ιδιαίτερων συμφωνιών των εταίρων (a la carte) σε συνδυασμό με σύναψη τυχόν εξωεταιρικών συμφωνιών για μεγαλύτερη ευελιξία.
 • Κατάρτιση ισορροπημένων συστατικών συμβατικών κειμένων, με διάγνωση των αντιτιθέμενων συμφερόντων των εταίρων και πρόβλεψη διαδικασιών συνεργασίας.
 • Διενέργεια νομικού ελέγχου (due diligence) σε εταιρικά χαρτοφυλάκια ενόψει αγοραπωλησιών επιχειρήσεων.
 • Διεκπεραίωση όλων των νομικών διεργασιών και παροχή συμβουλών αναφορικά με θέματα του καθημερινού εταιρικού βίου (διοίκηση εταιρειών και λειτουργία διοικητικών οργάνων, συνέλευση εταίρων, αποφάσεις και πρακτικά διοικητικών οργάνων και γενικής συνέλευσης).
 • Αντιμετώπιση προβλημάτων διοίκησης (δικαστικός διορισμός διοίκησης κτλ.).
 • Προστασία δικαιωμάτων εταίρου και εταιρείας.
 • Προσβολή άκυρων και ακυρώσιμων αποφάσεων Δ.Σ. και Γ.Σ..
 • Ολοκληρωμένες νομικές λύσεις στο πλαίσιο λύσης ή αναδιάρθρωσης/διάσωσης επιχειρήσεων, ιδιαίτερα με βάση την εμπειρία και εξειδίκευσή μας στο φορολογικό και χρηματοπιστωτικό δίκαιο.
 • Πλήρης νομική υποστήριξη σε θέματα εξαγορών και συγχωνεύσεων, τόσο εκ μέρους των πωλητών όσο και των αγοραστών. Κρίσιμα νομικά στάδια για την επιτυχή και ασφαλή για τον εντολέα μας ολοκλήρωση τέτοιων διαδικασιών, είναι ο νομικός και φορολογικός σχεδιασμός, η διενέργεια νομικού ελέγχου καθώς και η διαπραγμάτευση και σύνταξη των σχετικών συμβατικών κειμένων.
 • Παροχή συμβουλών και νομικός σχεδιασμός εταιρικών μετατροπών. Η δημιουργία νέων εθνικών αλλά και ευρωπαϊκών εταιρικών τύπων και οι ουσιώδεις μεταβολές στους παλαιόθεν υφιστάμενους, δημιουργούν ένα δυναμικό πεδίο εξεύρεσης του κατάλληλου νομικού οχήματος για την επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων των εντολέων μας.
 • Λύση και Εκκαθάριση εταιρειών (ανάληψη ενεργειών και νομική συνδρομή σε κάθε στάδιο της διαδικασίας).

Δίκαιο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Η εταιρεία παρέχει νομική υποστήριξη στις εξής, αναφερόμενες ενδεικτικά, υποθέσεις:

 • Κατοχύρωση σήματος, επωνυμίας, διακριτικού τίτλου, domain name και προστασία αυτών έναντι προσβολών τρίτων.
 • Κατοχύρωση δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας/εφεύρεσης, υποδείγματος χρησιμότητας, βιομηχανικών σχεδίων, προγραμμάτων Η/Υ κτλ.
 • Κατάρτιση συμβάσεων παραχώρησης άδειας χρήσης-εκμετάλλευσης (license agreements) διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, σήματος κτλ.
 • Κατάρτιση συμβάσεων μεταβίβασης δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας (μεταβίβαση διπλώματος ευρεσιτεχνίας, μεταβίβαση σήματος κτλ.).
 • Χειρισμός υποθέσεων ποινικού δικαίου στο πλαίσιο της προστασίας του σήματος.
 • Ακύρωση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ή σημάτων.

Δίκαιο Ανταγωνισμού

Η σπουδαιότητα το δικαίου του ανταγωνισμού προβάλει αυτόθροη τόσο σε εθνικό όσο και σε κοινοτικό επίπεδο καθώς αποτελεί τον σκληρό πυρήνα του δικαίου των επιχειρήσεων (ή ευρύτερα του οικονομικού δικαίου) και κρίσιμο παράγοντα διαμόρφωσης της οικονομίας της αγοράς.
Το ελληνικό δίκαιο ελεύθερου ανταγωνισμού ρυθμίζεται πρωτίστως από τις διατάξεις του ν. 3959/2011, ο οποίος αντικατέστησε τον παλιότερο νόμο 703/1977, που συνάδει ως προς τις ρυθμίσεις του με τις διατάξεις του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το δίκαιο του αθέμιτου ανταγωνισμού ρυθμίζεται σε εθνικό επίπεδο από τις διατάξεις του ν. 146/1914 και αφορά στον έλεγχο και περιορισμό των παράνομων πράξεων των επιχειρήσεων που αποσκοπούν να δώσουν σε αυτές ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε βάρος άλλων επιχειρήσεων.

Η εταιρεία παρέχει νομική υποστήριξη στις εξής, αναφερόμενες ενδεικτικά, περιπτώσεις:

 • Απαγορευμένες συμπράξεις (οριζόντιες και κάθετες συμφωνίες)
 • Καταχρηστική εκμετάλλευση δεσπόζουσας θέσης (άρνηση προμήθειας, πρακτικές παρεμπόδισης παράλληλου εμπορίου, συνδεδεμένες και ομαδικές πωλήσεις, καταχρήσεις τιμολογιακού χαρακτήρα, καταχρηστικές εκπτωτικές πολιτικές, διακριτικές τιμολογήσεις κτλ.)
 • Συγκεντρώσεις επιχειρήσεων (έλεγχος από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, διορθωτικά μέτρα, δεσμεύσεις κτλ)
 • Διοικητικές κυρώσεις και προσφυγές κατά πράξεων επιβολής προστίμου της Επιτροπής Ανταγωνισμού
 • Αστικές αξιώσεις τρίτων για παράβαση αντιμονοπωλιακών κανόνων βάσει της ΑΚ 914
 • Υπεράσπιση έναντι ποινικών διώξεων βάσει διατάξεων του δικαίου του ελεύθερου ανταγωνισμού
 • Αθέμιτη απόσπαση εργατικού δυναμικού
 • Αθέμιτη απομίμηση προϊόντος ή υπηρεσίας
 • Αντιγραφή πνευματικού ή εφευρετικού έργου
 • Προσβολή διακριτικών γνωρισμάτων
 • Παραπλανητική ή συγκριτική διαφήμιση
 • Συκοφαντικές πληροφορίες για ανταγωνιστή
 • Παράνομες πράξεις χειραγώγησης της αγοράς (product placement, sponsoring)
 • Προληπτικός έλεγχος και διαμόρφωση καθέτων συμβάσεων (franchise, συμβάσεις αποκλειστική διανομής κτλ.)

Τελευταία Νέα

Ιούλιος 2024 – Δεκτή αγωγή phishing εντολέως μας κατά της τράπεζας για αποζημίωση από ηλεκτρονική απάτη

Προσφάτως εκδόθηκε η υπ’ αρ. 1560/2024 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών, ενώπιον του οποίου ο εντολέας... Read More

Η αναδιάρθρωση των κόκκινων δανείων: από τον δικαστικό αγώνα στην υπογραφή της πολυπόθητης ρύθμισης

Σταύρος Θεοδωρόπουλος Γεώργιος Κακουριώτης Το ελληνικό κράτος, έχοντας αποτύχει στην λήψη όλων εκείνων των μέτρων... Read More

Ιούνιος 2024 – Πλημμελειοδικείο Χαλκίδας 1772/2024 – Εικονικά Τιμολόγια – Αθώωση κατηγορουμένου

Έκδοση της υπ’ αριθ. ΑΜ 1772/2024 απόφασης του Α’ Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Χαλκίδας – Εικονικά Τιμολόγια:... Read More

Ιούνιος 2024 – Δημοτικά Τέλη: Δικαστική διαταγή επιστροφής τους

Δεκτή προσφυγή της εντολέως εταιρείας - διαταγή επιστροφής δημοτικών τελών λόγω μη εκτέλεσης από των... Read More

Μάιος 2024 – Έκδοση υπ’ αρ. 6924/2024 απόφασης Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης

Επιτυχής απόκρουση αγωγής με αίτημα την επιδίκαση ποσού 1.800.000,00€ από σχέση εμπορικής διανομής. Σε βάρος εντολέως... Read More

Απρίλιος 2024 – Ακύρωση Διαταγής Πληρωμής λόγω αναγνώρισης ανυπαρξίας απαίτησης

Με την υπ’ αριθ. 217/2024 Απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Περιουσιακών Διαφορών – Τμήμα Ανακοπών)... Read More

Μάρτιος 2024 – Ακύρωση Διαταγής Πληρωμής σε βάρος εγγυητή

Εκδόθηκε η υπ’ αριθμόν 325/2024 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία ακυρώθηκε η... Read More

Μάρτιος 2024 – Ανάθεση αποκλειστικής επιμέλειας ανηλίκου τέκνου, μικρής ηλικίας, στον πατέρα

Ανδρέας Ασημακόπουλος, Δικηγόρος Στις αρχές Μαρτίου 2024, εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 35/2024 απόφαση του Μονομελούς Εφετείου... Read More