Εμπορικό Δίκαιο

Το μεγαλύτερο μέρος των εντολέων μας αποτελείται από επιχειρήσεις και κατά τούτο καλούμαστε καθημερινά να αντιμετωπίσουμε διάφορα ζητήματα του εταιρικού βίου, είτε αυτά αφορούν σε θέματα εταιρικής διακυβέρνησης, είτε σε θέματα των σχέσεων της εταιρείας με τρίτους (ιδιώτες, δημόσιο κτλ.). Ενδεικτικά, στους τομείς ενασχόλησής μας περιλαμβάνονται οι κάτωθι κατηγoρίες:

 • Σύσταση εταιρειών, ίδρυση και εγκατάσταση αλλοδαπών εταιρειών, θυγατρικών ή υποκαταστημάτων αλλοδαπών εταιρειών, επενδυτικός σχεδιασμός στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση εστιάζοντας στην επιλογή και εγκαθίδρυση της πλέον κατάλληλης εταιρικής μορφής
 • Χρηματοδότηση εταιρειών/ Χρηματοδότηση έργων (project finance)
 • Είσπραξη εμπορικών απαιτήσεων (λήψη ασφαλιστικών μέτρων -συντηρητικές κατασχέσεις, προσημειώσεις, κτλ-, επίσπευση αναγκαστικής εκτέλεσης -κατασχέσεις ακινήτων, κατασχέσεις τραπεζικών καταθέσεων, κτλ.)
 • Επενδυτικά κίνητρα, εταιρικοί μετασχηματισμοί (μετατροπές, συγχωνεύσεις, αποσχίσεις, εξαγορές κτλ.)
 • Χρηματοδοτικές μισθώσεις (leasing)
 • Εταιρική χρηματοδότηση (ομολογιακά, κοινοπρακτικά δάνεια, sale and lease back, κτλ.)
 • Εμπορική Διαιτησία
 • Κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών (venture capital) και εταιρικές συμμετοχές
 • Προστασία καταναλωτή και ευθύνη για ελαττωματικά προϊόντα (ν. 2251/1994)
 • Δίκαιο αξιογράφων (επιταγές, συναλλαγματικές, κτλ)

Εταιρικό Δίκαιο

Η εταιρεία έχει συμβουλέψει επιχειρηματίες στην επιλογή του νομικού οχήματος δραστηριοποίησής τους, είτε αυτό επιλέγεται να είναι πολυπρόσωπο είτε όχι. Η διαμόρφωση της εταιρικής σύμβασης και τυχόν εξωεταιρικών συμφωνιών αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία θα λειτουργήσει η εταιρεία και η ορθή κατάστρωση των εταιρικών εγγράφων αποτελεί την πιο σημαντική εξασφάλιση για αποφυγή μελλοντικών δικαστικών και μη διενέξεων μεταξύ των εταίρων. Ενδεικτικά παρέχουμε τις υπηρεσίες μας στους κάτωθι τομείς:

 • Σύσταση εταιριών και εταιρικών σχηματισμών κάθε νομικού τύπου βάσει των ιδιαίτερων συμφωνιών των εταίρων (a la carte) σε συνδυασμό με σύναψη τυχόν εξωεταιρικών συμφωνιών για μεγαλύτερη ευελιξία.
 • Διεκπεραίωση όλων των νομικών διεργασιών και παροχή συμβουλών αναφορικά με θέματα του καθημερινού εταιρικού βίου (διοίκηση εταιρειών και λειτουργία διοικητικών οργάνων, συνέλευση εταίρων, αποφάσεις και πρακτικά διοικητικών οργάνων και γενικής συνέλευσης).
 • Αντιμετώπιση προβλημάτων διοίκησης (δικαστικός διορισμός διοίκησης κτλ.).
 • Προστασία δικαιωμάτων εταίρου και εταιρείας.
 • Προσβολή άκυρων και ακυρώσιμων αποφάσεων Δ.Σ. και Γ.Σ..
 • Ολοκληρωμένες νομικές λύσεις στο πλαίσιο λύσης ή αναδιάρθρωσης/διάσωσης επιχειρήσεων, ιδιαίτερα με βάση την εμπειρία και εξειδίκευσή μας στο φορολογικό και χρηματοπιστωτικό δίκαιο.
 • Πλήρης νομική υποστήριξη σε θέματα εξαγορών και συγχωνεύσεων, τόσο εκ μέρους των πωλητών όσο και των αγοραστών. Κρίσιμα νομικά στάδια για την επιτυχή και ασφαλή για τον εντολέα μας ολοκλήρωση τέτοιων διαδικασιών, είναι ο νομικός και φορολογικός σχεδιασμός, η διενέργεια νομικού ελέγχου (due diligence) καθώς και η διαπραγμάτευση και σύνταξη των σχετικών συμβατικών κειμένων.
 • Παροχή συμβουλών και νομικός σχεδιασμός εταιρικών μετατροπών. Η δημιουργία νέων εθνικών αλλά και ευρωπαϊκών εταιρικών τύπων και οι ουσιώδεις μεταβολές στους παλαιόθεν υφιστάμενους, δημιουργούν ένα δυναμικό πεδίο εξεύρεσης του κατάλληλου νομικού οχήματος για την επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων των εντολέων μας.
 • Λύση και Εκκαθάριση εταιρειών (ανάληψη ενεργειών και νομική συνδρομή σε κάθε στάδιο της διαδικασίας).

Δίκαιο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Η εταιρεία παρέχει νομική υποστήριξη στις εξής, αναφερόμενες ενδεικτικά, υποθέσεις:

 • Κατοχύρωση σήματος, επωνυμίας, διακριτικού τίτλου, domain name και προστασία αυτών έναντι προσβολών τρίτων.
 • Κατοχύρωση δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας/εφεύρεσης, υποδείγματος χρησιμότητας, βιομηχανικών σχεδίων, προγραμμάτων Η/Υ κτλ.
 • Κατάρτιση συμβάσεων παραχώρησης άδειας χρήσης-εκμετάλλευσης (license agreements) διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, σήματος κτλ.
 • Κατάρτιση συμβάσεων μεταβίβασης δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας (μεταβίβαση διπλώματος ευρεσιτεχνίας, μεταβίβαση σήματος κτλ.).
 • Χειρισμός υποθέσεων ποινικού δικαίου στο πλαίσιο της προστασίας του σήματος.
 • Ακύρωση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ή σημάτων.

Δίκαιο Ανταγωνισμού

Η σπουδαιότητα το δικαίου του ανταγωνισμού προβάλει αυτόθροη τόσο σε εθνικό όσο και σε κοινοτικό επίπεδο καθώς αποτελεί τον σκληρό πυρήνα του δικαίου των επιχειρήσεων (ή ευρύτερα του οικονομικού δικαίου) και κρίσιμο παράγοντα διαμόρφωσης της οικονομίας της αγοράς.
Το ελληνικό δίκαιο ελεύθερου ανταγωνισμού ρυθμίζεται πρωτίστως από τις διατάξεις του ν. 3959/2011, ο οποίος αντικατέστησε τον παλιότερο νόμο 703/1977, που συνάδει ως προς τις ρυθμίσεις του με τις διατάξεις του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το δίκαιο του αθέμιτου ανταγωνισμού ρυθμίζεται σε εθνικό επίπεδο από τις διατάξεις του ν. 146/1914 και αφορά στον έλεγχο και περιορισμό των παράνομων πράξεων των επιχειρήσεων που αποσκοπούν να δώσουν σε αυτές ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε βάρος άλλων επιχειρήσεων.
Η εταιρεία παρέχει νομική υποστήριξη στις εξής, αναφερόμενες ενδεικτικά, περιπτώσεις:

 • Απαγορευμένες συμπράξεις (οριζόντιες και κάθετες συμφωνίες)
 • Καταχρηστική εκμετάλλευση δεσπόζουσας θέσης (άρνηση προμήθειας, πρακτικές παρεμπόδισης παράλληλου εμπορίου, συνδεδεμένες και ομαδικές πωλήσεις, καταχρήσεις τιμολογιακού χαρακτήρα, καταχρηστικές εκπτωτικές πολιτικές, διακριτικές τιμολογήσεις κτλ.)
 • Συγκεντρώσεις επιχειρήσεων (έλεγχος από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, διορθωτικά μέτρα, δεσμεύσεις κτλ)
 • Διοικητικές κυρώσεις και προσφυγές κατά πράξεων επιβολής προστίμου της Επιτροπής Ανταγωνισμού
 • Αστικές αξιώσεις τρίτων για παράβαση αντιμονοπωλιακών κανόνων βάσει της ΑΚ 914
 • Υπεράσπιση έναντι ποινικών διώξεων βάσει διατάξεων του δικαίου του ελεύθερου ανταγωνισμού
 • Αθέμιτη απόσπαση εργατικού δυναμικού
 • Αθέμιτη απομίμηση προϊόντος ή υπηρεσίας
 • Αντιγραφή πνευματικού ή εφευρετικού έργου
 • Προσβολή διακριτικών γνωρισμάτων
 • Παραπλανητική ή συγκριτική διαφήμιση
 • Συκοφαντικές πληροφορίες για ανταγωνιστή
 • Παράνομες πράξεις χειραγώγησης της αγοράς (product placement, sponsoring)
 • Προληπτικός έλεγχος και διαμόρφωση καθέτων συμβάσεων (franchise, συμβάσεις αποκλειστική διανομής κτλ.)