Φεβρουάριος 2023 – Υπ’ αριθμ. 845/2023 Απόφαση Ασφαλιστικών του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών- Εφαρμογή του κανόνα της από κοινού άσκησης της επιμέλειας των ανήλικων τέκνων των διαδίκων, ρύθμιση της επικοινωνίας του πατέρα μαζί τους και της υποχρέωσης συνεισφοράς του στην διατροφή τους.

Φεβρουάριος 2023 – Υπ’ αριθμ. 845/2023 Απόφαση Ασφαλιστικών του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών- Εφαρμογή του κανόνα της από κοινού άσκησης της επιμέλειας των ανήλικων τέκνων των διαδίκων, ρύθμιση της επικοινωνίας του πατέρα μαζί τους και της υποχρέωσης συνεισφοράς του στην διατροφή τους.

Με την υπ’ αριθμ. 845/2023 απόφαση του το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών έκρινε επί i) αιτήσεως της μητέρας (αντιδίκου), η οποία ζητούσε την ανάθεση της επιμέλειας των ανήλικων τέκνων των διαδίκων, αγοριών ηλικίας 7,5 και 5,5 ετών, αμφότερων διαγνωσμένων με διαταραχή αυτιστικού φάσματος, στην ίδια, και την υποχρέωση του πατέρα (πελάτη του γραφείου μας) να καταβάλλει στην ίδια για λογαριασμό τους μηνιαίως το ποσό των 6.522 ευρώ για την διατροφή τους, ii) επί της αιτήσεως του πατέρα να ανατεθεί από κοινού η επιμέλεια των τέκνων και στους δύο γονείς και να ρυθμιστεί η επικοινωνία του μαζί τους. Το δικαστήριο απέρριψε το αίτημα της μητέρας να της ανατεθεί αποκλειστικά η επιμέλεια των παιδιών με την αιτιολογία ότι «δεν υφίσταται διαφωνία μεταξύ των γονέων ως προς τον τρόπο της ανατροφής τους, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε προβλήματα ως προς την άσκηση της επιμέλειας». Ενδιαφέρον νομικά έχει το γεγονός ότι το δικαστήριο απέρριψε και το αίτημα του πατέρα να ανατεθεί από κοινού η επιμέλεια στους δυο τους, καθώς, όπως ορθά έκρινε, αυτό προβλέπεται απευθείας από το νόμο και ουσιαστικά ο διάδικος που αιτείται την απόκλιση από τον κανόνα της κοινής επιμέλειας (εν προκειμένω η μητέρα) θα έπρεπε να αποδείξει ότι συντρέχει τέτοια εξαίρεση. Επίσης η απόφαση επιβεβαιώνει ότι η συνεπιμέλεια είναι ανεξάρτητη από τον τόπο διαμονής των παιδιών (οι διάδικοι συμφώνησαν ότι τα παιδιά θα μένουν στην πρώην συζυγική κατοικία, ιδιοκτησίας του πατέρα, όπως είχε διαταχθεί και με προσωρινή διαταγή παρά το αρχικό αντίθετο αίτημα της μητέρας για άδεια μετοίκησης). Ομοίως το δικαστήριο απέρριψε τον ισχυρισμό της μητέρας ότι ο πατέρας ήταν ακατάλληλος για να φροντίζει τα παιδιά και ότι αυτά δεν έπρεπε να διανυκτερεύουν μαζί του ρυθμίζοντας εκτεταμένα την επικοινωνία του μαζί τους. Σημειωτέον ότι το δικαστήριο θεώρησε ότι οι ισχυρισμοί της μητέρας για ενδοοικογενειακή βία από τον πατέρα σε βάρος της ήταν εκτός του αντικειμένου της δίκης. Τέλος, το δικαστήριο έκρινε ότι οι πραγματικές ανάγκες των παιδιών υπολογίζονταν στο ύψος των 1400 ευρώ, από τα οποία ο πατέρας έπρεπε να καλύπτει τα 1090 ευρώ και η μητέρα να συνεισφέρει το υπόλοιπο ποσό, κατόπιν αποδοχής της ένστασης συνεισφοράς του πατέρα.