Φεβρουάριος 2024 – Ακύρωση Διαταγής Πληρωμής από το Ειρηνοδικείο Αθηνών

Φεβρουάριος 2024 – Ακύρωση Διαταγής Πληρωμής από το Ειρηνοδικείο Αθηνών

Εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 98/2024 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών – Ακύρωση της υπ’ αριθμ. 5404/2023 Διαταγής Πληρωμής του Ειρηνοδικείου Αθηνών λόγω ανεπίτρεπτου περιορισμού της απαίτησης.

Συζητήθηκε στις 15.12.2023 η Ανακοπή της εντολέως μας εταιρείας, δυνάμει της οποίας ζητείτο η ακύρωση της υπ’ αριθμ. 5404/2023 Διαταγής Πληρωμής του Ειρηνοδικείου Αθηνών. Μεταξύ των λόγων ακύρωσης που προβλήθηκαν, ισχυριστήκαμε ότι η αντίδικος καίτοι ισχυριζόταν ότι το υπόλοιπο της σύμβασης δανείου ήταν 20.000,00€ (συμπεριλαμβανομένων των ειδικότερα προσδιοριζόμενων τόκων και εξόδων), εν τούτοις, χωρίς αιτιολόγηση αιτήθηκε και πέτυχε την έκδοση Διαταγής Πληρωμής για ποσό 13.000,00€, χωρίς να αναφέρει ποια από τις διεκδικούμενες απαιτήσεις της (κεφάλαιο, τόκος) περιορίζει. Ως εκ τούτου η απαίτηση της αντιδίκου ως ενσωματώθηκε στη Διαταγή Πληρωμής ήταν ανεκκαθάριστη, σε αντίθεση με τις απαιτήσεις του νόμου, που, προκειμένου να είναι δυνατό να εκδοθεί Διαταγή Πληρωμής αξιώνει η απαίτηση του δανειστή να είναι βέβαια και εκκαθαρισμένη.

Το Δικαστήριο με την υπ’ αριθμ. 98/2024 έκανε δεκτή την ανακοπή μας και ακύρωσε την μνημονευθείσα Διαταγή Πληρωμής.