Ιανουάριος 2023 – Προσωρινή Διαταγή του Ειρηνοδικείου Πειραιώς περί αναστολής πλειστηριασμού, στα πλαίσια συζήτησης αίτησης για ανατροπή κατάσχεσης 1019 ΚπολΔ.

Ιανουάριος 2023 – Προσωρινή Διαταγή του Ειρηνοδικείου Πειραιώς περί αναστολής πλειστηριασμού, στα πλαίσια συζήτησης αίτησης για ανατροπή κατάσχεσης 1019 ΚπολΔ.

Με προσωρινή διαταγή του Ειρηνοδικείου Πειραιώς ανεστάλη ο πλειστηριασμός σε βάρος κατοικίας εντολέως μας, o οποίος βασιζόταν σε ανατρεπτέα δυνάμει των διατάξεων της παρ. 1 του αρ. 1019 ΚπολΔ κατάσχεση. Προς το σκοπό ανατροπής της προαναφερθείσας κατάσχεσης και πληρουμένων των προϋποθέσεων που τάσσει ο νόμος, καταθέσαμε άμεσα σχετική αίτηση ενώπιον του Ειρηνοδικείου Πειραιώς, συμφώνως προς τις διατάξεις του αρ. 1019 παρ. 1 ΚΠολΔ, η εκδίκαση της οποίας λαμβάνει χώρα κατά τη διαδικασία των Ασφαλιστικών Μέτρων. Κατά την συζήτηση της αίτησής μας υποβάλλαμε προφορικά ενώπιον του Δικαστηρίου αίτημα για χορήγηση προσωρινής διαταγής προκειμένου να ανασταλεί ο πλειστηριασμός. Το Ειρηνοδικείο Πειραιώς, αφού  εξέτασε την πιθανότητα  πρόκλησης ανεπανόρθωτης βλάβης στην εντολέα μας από την συνέχιση του πλειστηριασμού, έκανε δεκτό το αίτημά μας και διέταξε την αναστολή του πλειστηριασμού χωρίς οποιονδήποτε όρο, μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασής του επί της αίτησής μας.