Ιανουάριος 2024 – Δικαστική απόφαση περί συνεπιμέλειας: Χρονική κατανομή επιμέλειας στους δυο γονείς με εναλλασσόμενη κατοικία τέκνου

Ιανουάριος 2024 – Δικαστική απόφαση περί συνεπιμέλειας: Χρονική κατανομή επιμέλειας στους δυο γονείς με εναλλασσόμενη κατοικία τέκνου

Έκδοση μεταρρυθμιστικής απόφασης ασφαλιστικών μέτρων από δευτεροβάθμιο δικαστήριο. Μεταρρύθμιση προηγουμένης απόφασης που ανέθετε επιμέλεια ανήλικου αποκλειστικά στη μητέρα. Χρονική κατανομή αυτής στους δυο γονείς με εναλλασσόμενη κατοικία

Με την υπ’ αριθμ. 181/2023 απόφαση ασφαλιστικών μέτρων του Μονομελούς Εφετείου Αιγαίου, έγινε δεκτή αίτηση του εντολέα μας – πατέρα ενός επτάχρονου αγοριού – με την οποία ζητούσε τη μεταρρύθμιση προγενέστερης απόφασης ασφαλιστικών μέτρων, ήτοι της υπ’ αριθμ. 33/2020 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Νάξου που ρύθμιζε τα ζητήματα επιμελείας και επικοινωνίας του ανηλίκου τέκνου με τους γονείς του, λόγω επελθούσας μεταβολής των συνθηκών. Συγκεκριμένα, με την ως άνω απόφασή του το Δικαστήριο κατένειμε προσωρινά χρονικά την άσκηση της επιμέλειας του ανηλίκου τέκνου των διαδίκων, ως εξής: Α) κατά τις ημέρες Δευτέρα-Τρίτη διαμονή με τον έναν (1ο) γονέα, κατά τις ημέρες Τετάρτη-Πέμπτη διαμονή με τον έτερο γονέα (2ο), κατά τις ημέρες Παρασκευή-Σάββατο-Κυριακή διαμονή με τον πρώτο γονέα και κατά την επόμενη εβδομάδα αντιστρόφως και ου το καθεξής.

Με την ίδια απόφαση απορρίφθηκε ως απαράδεκτη η συνεκδικασθείσα αίτηση της αντιδίκου μητέρας σε βάρος του εντολέα μας, με την οποία εκείνη ζητούσε να ανασταλεί η εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 82/2023 οριστικής απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Νάξου (η οποία επίσης είχε κάνει δεκτή την αγωγή του ίδιου εντολέα μας περί ανάθεσης της επιμέλειας του τέκνου του από κοινού με την αντίδικο μητέρα, με εναλλαγή κατοικίας, και είχε απορρίψει την αντίθετη αγωγή της αντιδίκου μητέρας περί αποκλειστικής ανάθεσης της επιμέλειάς του σε εκείνη) έως ότου εκδοθεί απόφαση από το δικαστήριο επί της έφεσής της κατά της οριστικής απόφασης.

Ο εντολέας μας, μολονότι εκδόθηκε η ευνοϊκή για εκείνον ως άνω υπ’ αριθμ. 82/2023 οριστική απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Νάξου, με την οποία κατανεμήθηκε χρονικά η άσκηση της επιμέλειας του τέκνου μεταξύ των γονέων του, εν τούτοις η απόφαση αυτή, ως διαπλαστική, δεν παρήγαγε τα έννομα αποτελέσματά της – τα οποία ξεκινούν μετά την τελεσιδικία της – και επομένως δεν μπορούσε να εκτελεστεί. Αντιθέτως, εκτελεστή και επομένως εφαρμοστέα τύγχανε η προγενέστερη απόφαση ασφαλιστικών μέτρων με αριθμό 33/2020, με την οποία είχε ανατεθεί προσωρινά η επιμέλεια του τέκνου στη μητέρα του (πλην του κεφαλαίου της επιμέλειας σε σχέση με την εκπαίδευσή του, η οποία ανατέθηκε και στους δυο γονείς από κοινού) και είχε ρυθμιστεί η επικοινωνία του εντολέα μας μαζί του. Στο πλαίσιο της εκκρεμοδικίας που γεννήθηκε μετά την άσκηση της έφεσης από την πλευρά της «ηττημένης» πρωτοδίκως μητέρας, ενώπιον του Εφετείου Αιγαίου, ο εντολέας μας, επικαλούμενος μεταβολή των συνθηκών, ζήτησε τη μεταρρύθμιση της εν ισχύ απόφασης ασφαλιστικών μέτρων, η οποία και έγινε δεκτή κατά τα ανωτέρω. Οι λόγοι για τους οποίους το Μονομελές Εφετείο Αιγαίου, με την υπ’ αριθμ. 181/2023 απόφασή του, δέχτηκε την αίτηση του εντολέα μας και μεταρρύθμισε την προγενέστερη απόφαση ασφαλιστικών μέτρων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Νάξου, συνίσταντο στην αποξενωτική συμπεριφορά που επιχείρησε να επιβάλει η μητέρα του ανηλίκου σε σχέση με τον πατέρα του και εντολέα μας. Πιθανολόγησε δηλαδή το δικαστήριο ότι η αντίδικος μητέρα παρεμπόδιζε συστηματικά, και εν συνεχεία διέκοψε εντελώς την επικοινωνία του ανηλίκου τέκνου με τον εντολέα μας, « (…) επηρεάζοντας αρνητικά αυτό απέναντι στον πατέρα του, συμπεριφορά η οποία δύναται να οδηγήσει σε γονική αποξένωση του ανηλίκου από τον πατέρα του (…)». Κατά το σκεπτικό της ίδιας απόφασης «..Συνεπώς υφίσταται άμεσος και επικείμενος κίνδυνος βλάβης των νομίμων δικαιωμάτων του αιτούντος ως πατέρα, δικαιώματα που απορρέουν άλλωστε από το δικαίωμα στην προσωπικότητά του, ενώ ταυτόχρονα υφίσταται άμεσος και επικείμενος κίνδυνος βλάβης των δικαιωμάτων επικοινωνία που έχει το ανήλικο τέκνο μαζί του (επίσης απορρεόντων από το δικαίωμα στην προσωπικότητά του), από την προκαλούμενη εξ αποκλειστικής υπαιτιότητας της καθ΄ης απουσία από την ζωή του».

Προκειμένου, δε, να εξυπηρετηθεί με τον καλύτερο τρόπο το συμφέρον του ανήλικου τέκνου, το οποίο το δικαστήριο ταύτισε με την «ανάπτυξη των σχέσεων και με τους δύο γονείς του, ώστε στο μέλλον να εξελιχθεί σε ολοκληρωμένη προσωπικότητα», διατάχθηκε η χρονική κατανομή της άσκησης της επιμέλειας αυτού στους δύο γονείς με εναλλασσόμενη κατοικία, ενώ λόγω της στάσης της μητέρα, απειλήθηκε σε βάρος της χρηματική ποινή ύψους 1000 ευρώ και προσωπική κράτηση 6 μηνών για κάθε παραβίαση του διατακτικού της απόφασης ως προς την υποχρέωσή της να παραδίδει στον πατέρα το ανήλικο κατά τους χρόνους που έχουν οριστεί.