Ιούλιος 2022 – Έκδοση Προσωρινής Διαταγής από Πρωτοδικείου Τρίπολης – Εργατική Διαφορά – Κατάφαση αλληλέγγυας εις ολόκληρον ευθύνης Εργοδότριας Επιχείρησης και Προμηθεύτριας Επιχείρησης επί τη βάσει διοικητικής, οικονομικής, επιχειρηματικής ενότητας – Άρση αυτοτέλειας νομικών προσώπων.

Ιούλιος 2022 – Έκδοση Προσωρινής Διαταγής από Πρωτοδικείου Τρίπολης – Εργατική Διαφορά – Κατάφαση αλληλέγγυας εις ολόκληρον ευθύνης Εργοδότριας Επιχείρησης και Προμηθεύτριας Επιχείρησης επί τη βάσει διοικητικής, οικονομικής, επιχειρηματικής ενότητας – Άρση αυτοτέλειας νομικών προσώπων.

Εκδόθηκε η από 12.07.2022 Προσωρινή Διαταγή του Πρωτοδικείου Τριπόλεως, επί διαφοράς εργατικής, στο πλαίσιο δίκης ασφαλιστικών μέτρων με κύριο αίτημα την προσωρινή επιδίκαση μέρους απαιτήσεων εργαζομένης από (i) καθυστερούμενους μισθούς, (ii) μισθούς υπερημερίας και (iii) λοιπά κονδύλια από υπερεργασία, υπερωρίες και πρόσθετες εργασίες. Ιδιαιτερότητα της εν λόγω υπόθεσης αποτέλεσε η αδιαμφισβήτητη αφερεγγυότητα της Εργοδότριας Επιχείρησης και των φανερών πραγματικών ιδιοκτητών της με άμεση συνέπεια την πλήρη αδυναμία ικανοποιήσεως οιουδήποτε ποσού απαίτησης της εργαζομένης.

Ωστόσο, προβλήθηκαν και αποδείχθηκαν, κατά τη συζήτηση οι στενότατοι διοικητικοί, οικονομικοί και εν γένει επιχειρηματικοί δεσμοί της Εργοδότριας Επιχείρησης με την κύρια Προμηθεύτριά της, της οποίας η Εργοδότρια Επιχείρηση αποτελεί επί της ουσίας υποφαινόμενο όχημα επιχειρηματικής δραστηριοποίησης, με σκοπό η Προμηθεύτρια Εταιρεία να καταστήσει την ικανοποίηση των κάθε είδους σε βάρος της απαιτήσεων, αδύνατη. Έτσι, το Δικαστήριο, κατόπιν προφορικού αιτήματος που υποβλήθηκε κατά τη συζήτηση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων περί άμεσης χορήγησης προσωρινής διαταγής, ήρε την αυτοτέλειά τους δεχόμενο ότι η Προμηθεύτρια Εταιρεία ενέχεται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον με την Εργοδότρια, την υποχρέωσε, δε, σε περιοδικές καταβολές ποσών απαραίτητων για την διαβίωση της αιτούσας, μέχρι την έκδοση απόφασης επί της αίτησης ασφαλιστικών και εν αναμονή της εκδίκασης της αγωγής της εργαζομένης.