Ιούλιος 2022 – Έκδοση των υπ’ αριθμ. 10629/2022, 10630/2022 & 10631/2022 αποφάσεων του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών – Ακύρωση αποφάσεων επιβολής φόρων και προστίμων.

Ιούλιος 2022 – Έκδοση των υπ’ αριθμ. 10629/2022, 10630/2022 & 10631/2022 αποφάσεων του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών – Ακύρωση αποφάσεων επιβολής φόρων και προστίμων.

Εκδόθηκαν οι υπ’ αριθμ. 10629, 10630 & 10631/2022 αποφάσεις του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, με τις οποίες ακυρώνονται αποφάσεις της Διοίκησης που επικύρωναν (απορρίπτοντας τις ασκηθείσες ενδικοφανείς προσφυγές) αντίστοιχα τις κάτωθι πράξεις επιβολής φόρων και προστίμων: (i) πράξη διορθωτικού προσδιορισμού Φ.Π.Α. και επιβολής προστίμου Φ.Π.Α., (ii) πράξη επιβολής προστίμου επί παραβάσεων των διατάξεων του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, και (iii) οριστική πράξη προσδιορισμού φόρου εισοδήματος. Οι ως άνω φόροι και πρόστιμα ανάγονταν σε συναλλαγές που διενεργήθηκαν από τον διοικούμενο κατά το φορολογικό έτος 2007, ενώ επιβλήθηκαν το 2016. Έκρινε, λοιπόν, το Δικαστήριο ότι το δικαίωμα της φορολογικής αρχής για επιβολή των ως άνω φόρων και προστίμων υπέπεσε σε πενταετή παραγραφή. Απέρριψε, δε, τον ισχυρισμό περί παράτασης της πενταετούς παραγραφής που προβλήθηκε από το Δημόσιο, αφενός επειδή τα προς έλεγχο στοιχεία στα οποία στηρίχτηκε η επιβολή των φόρων και προστίμων βρίσκονταν στην διάθεση της φορολογικής αρχής εντός της αρχικής πενταετούς προθεσμίας και επομένως, ήταν ανά πάσα στιγμή στη διάθεση του φορολογικού ελέγχου, χωρίς να αποτελούν συμπληρωματικά στοιχεία, ανακύπτοντα μετά την πάροδο της πενταετούς προθεσμίας παραγραφής (κάτι που θα δικαιολογούσε κατ’ εξαίρεση την εν λόγω παράταση), αφετέρου επειδή κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 78 παρ. 1 και 2 του Συντάγματος παρατάθηκε δυνάμει νομοθετικών διατάξεων αναδρομικά ο εν λόγω χρόνος παραγραφής.