Ιούνιος 2023 – Προσωρινή Διαταγή Ειρηνοδικείου Αθηνών περί αναστολής εκτέλεσης διαταγής πληρωμής

Ιούνιος 2023 – Προσωρινή Διαταγή Ειρηνοδικείου Αθηνών περί αναστολής εκτέλεσης διαταγής πληρωμής

Κοινοποιήθηκε σε επιχείρηση – εντολέα του γραφείου μας διαταγή πληρωμής του Ειρηνοδικείου Αθηνών, δια της οποίας διατάχθηκε να καταβάλει μισθώματα χρονικού διαστήματος 20 μηνών στην αντισυμβαλλόμενη εκμισθώτρια με επιταγή προς πληρωμή.  Προς ακύρωση της διαταγής πληρωμής ασκήθηκε ανακοπή ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών και παράλληλα αίτηση αναστολής, στο πλαίσιο της οποίας ζητήθηκε η χορήγηση προσωρινής διαταγής περί αναστολής της εκτελεστότητας της διαταγής πληρωμής. Το Ειρηνοδικείο Αθηνών, αφού πιθανολόγησε την ευδοκίμηση των λόγων της ανακοπής της εντολέως μας εταιρείας, και ειδικότερα την ανυπαρξία της απαίτησης για την οποία εκδόθηκε η διαταγή πληρωμής, καθώς για το χρονικό διάστημα για το οποίο επιδικάστηκε στην εκμισθώτρια η απαίτηση μισθωμάτων, η μισθώτρια εταιρεία δεν είχε υποχρέωση καταβολής μισθώματος, καθώς είχε συναφθεί τροποποιητική προφορική συμφωνία αναστολής της σύμβασης μίσθωσης και ως εκ τούτου και της υποχρέωσης καταβολής μισθώματος. Έτσι, το Δικαστήριο, αφού πιθανολόγησε και την συνδρομή επείγουσας περίπτωσης,  διέταξε την αναστολή της εκτελεστότητας της διαταγής πληρωμής, χωρίς οποιονδήποτε όρο, μέχρι τη συζήτηση της αίτησης αναστολής.