Μάιος 2024 – Έκδοση υπ’ αρ. 6924/2024 απόφασης Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης

Μάιος 2024 – Έκδοση υπ’ αρ. 6924/2024 απόφασης Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης

Επιτυχής απόκρουση αγωγής με αίτημα την επιδίκαση ποσού 1.800.000,00€ από σχέση εμπορικής διανομής.

Σε βάρος εντολέως μας εταιρείας, θυγατρικής πολυεθνικής εταιρείας, δραστηριοποιούμενης στον ευρύτερο χώρο προμήθειας προϊόντων και παροχής υπηρεσιών που σχετίζονται με ιατρικά εργαλεία, ασκήθηκε αγωγή από αντισυμβαλλόμενή της. Πιο συγκεκριμένα, οι δύο εταιρείες είχαν συνάψει σχέση εμπορικής διανομής δυνάμει της οποίας η εντολέας είχε αναλάβει την υποχρέωση να προμηθεύει την διανομέα με συγκεκριμένα προϊόντα ενδοσκοπικής χειρουργικής και αρθροσκοπικών επεμβάσεων.

Η διανομέας, επικαλούμενη αθέτηση συμβατικών υποχρεώσεων αναγόμενη σε καθυστερημένη εκτέλεση παραγγελιών, προέβη σε καταγγελία της σύμβασης διανομής, προσκάλεσε την εντολέα να παραλάβει αδιάθετο εμπόρευμα και εξοπλισμό και άσκησε αγωγή αιτούμενη αθροιστικά αποζημίωση που ανήρχετο στο ποσό του €1.800.000,00, από θετική ζημία, διαφυγόντα κέρδη και ηθική βλάβη. Ωστόσο, το Δικαστήριο, αξιοποιώντας τους ισχυρισμούς που προτάθηκαν από την εναγόμενη και της σχετικής διασαφήνισης των αγωγικών ισχυρισμών, έκρινε αφενός ότι δεν υπήρχε καμία καθυστέρηση παράδοσης των παραγγελιών, αφετέρου ότι η ενάγουσα είχε ενημερωθεί πλήρως και εγκαίρως για τις ιδιαιτερότητες που αντιμετώπιζε η γραμμή παραγωγής, εξαιτίας και των διεθνών συνθηκών (πανδημία, ενεργειακή κρίση).

Ως εκ τούτου, κατέληξε στην ολοκληρωτική απόρριψη της αγωγής ως ουσίας αβάσιμης.