Νομικό πλαίσιο προστασίας διαγωνιζόμενου κατά το προσυμβατικό στάδιο των δημοσίων συμβάσεων προμηθειών