Οκτώβριος 2022 – Απόφαση Ειρηνοδικείου Κορίνθου (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων) δια της οποίας απορρίφθηκε η αίτηση των αντιδίκων για την ανάκληση της επιβληθείσας από την εντολέα μας συντηρητικής κατάσχεσης – Ύπαρξη επικείμενου κινδύνου που δικαιολογεί την επιβολή συντηρητικής κατάσχεσης

Οκτώβριος 2022 – Απόφαση Ειρηνοδικείου Κορίνθου (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων) δια της οποίας απορρίφθηκε η αίτηση των αντιδίκων για την ανάκληση της επιβληθείσας από την εντολέα μας συντηρητικής κατάσχεσης – Ύπαρξη επικείμενου κινδύνου που δικαιολογεί την επιβολή συντηρητικής κατάσχεσης

Η εντολέας μας εταιρεία επέβαλε αυτοδύναμα συντηρητική κατάσχεση δυνάμει διαταγής πληρωμής σε βάρος  των οφειλετών της (ετερόρρυθμης εταιρείας και ομόρρυθμου εταίρου της) εις χείρας πιστωτικών ιδρυμάτων ως τρίτων, προκειμένου να εξασφαλίσει μέρος από τις χρηματικές απαιτήσεις μεγάλου ύψους που διατηρεί εναντίον τους. Εν συνεχεία, εκείνοι προέβησαν σε άσκηση αίτησης ανάκλησης της επιβληθείσας συντηρητικής κατάσχεσης ενώπιον του Ειρηνοδικείου Κορίνθου. Η εν θέματι αίτησή τους απορρίφθηκε ως ουσία αβάσιμη, καθώς το δικαστήριο έκρινε ότι ενόψει του μεγάλου ύψους της απαίτησης της εντολέως μας, τόσο αυτής που εξασφαλίζεται με την επιβληθείσα συντηρητική κατάσχεση όσο και των λοιπών απαιτήσεών της σε συνδυασμό με την ανυπαρξία εμφανών περιουσιακών στοιχείων των αντιδίκων ικανών να ικανοποιήσουν την απαίτησή της, πιθανολογήθηκε η εξαιρετικά επισφαλής οικονομική τους κατάσταση που συνιστά επικείμενο κίνδυνο να μην μπορεί να ικανοποιηθεί η απαίτηση της εντολέως μας και δικαιολογεί την επιβολή της συντηρητικής κατάσχεσης