Οκτώβριος 2022 – Υπ’αριθ. 4047/2022 Απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων-Παύση Ποινικής Δίωξης Λόγω Ανάκλησης για τον 1ο Εγκαλούντα και Παύση Ποινικής Δίωξης Λόγω Παραγραφής για τον 2ο Εγκαλούντα

Οκτώβριος 2022 – Υπ’αριθ. 4047/2022 Απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων-Παύση Ποινικής Δίωξης Λόγω Ανάκλησης για τον 1ο Εγκαλούντα και Παύση Ποινικής Δίωξης Λόγω Παραγραφής για τον 2ο Εγκαλούντα

Ο εντολέας μας φερόταν ως κατηγορούμενος για το αδίκημα της κακουργηματικής απάτης, κατ’ εξακολούθηση και κατά συρροή, καθώς σύμφωνα με το Βούλευμα προκάλεσε ζημία στους εγκαλούμενους-μηνυτές για ποσό  μεγαλύτερο των 120.000€, παραπλανώντας τους με ψευδείς παραστάσεις και ειδικότερα πουλώντας τους το ίδιο διαμέρισμα, με μερικότερες πράξεις μεταξύ του χρονικού διαστήματος μεταξύ 21.02.2007 έως 20.05.2009.

Κατόπιν ενεργειών  και έντονων διαπραγματεύσεων μεταξύ του γραφείου μας  και του νομικού παραστάτη του 1ου εγκαλούμενου επετεύχθη συμφωνία συμβιβασμού και με την υπογραφή του ως άνω συμφωνητικού αυθημερόν έγινε ως προς αυτόν ανάκληση της έγκλησης του και αποδοχή αυτής, ενώπιον της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών.

Κατά την επομένη ημέρα, ήτοι κατά την δικάσιμο της 05-10-2022, προβλήθηκαν οι αυτοτελείς ισχυρισμοί μας και η δήλωση άρνησης κατηγορίας εκ μέρους μας. Ειδικότερα, προτάθηκε ότι δεδομένου ότι το αδίκημα της απάτης έχει μετατραπεί σε κατ’ έγκληση διωκόμενο, η υπό κρίση ανάκληση πρέπει να γίνει δεκτή. Ως εκ τούτου, το φερόμενο ποσό της ζημίας για τον 2ο εγκαλούντα, είναι κάτω του ποσού των 120.000€ και συνακόλουθα το αδίκημα πρέπει να μετατραπεί σε πλημμέλημα. Δεδομένου λοιπόν, ότι το απώτατο χρονικό διάστημα παραγραφής για τα πλημμελήματα είναι  έτη και η φερόμενη πράξη τελέσθηκε το 2009, ήδη κατά την εκδίκαση της υπόθεσης, η φερόμενη πράξη έχει παραγραφεί και για το λόγο αυτό αιτηθήκαμε την παύση της ποινικής δίωξης.

Περαιτέρω, προβάλλαμε τον αυτοτελή ισχυρισμό ότι η ποινική δίωξη πρέπει να παύσει, διότι δεν έχει υποβληθεί δήλωση συνέχισης κατ’ άρθρον 464 ΠΚ, καθώς και ότι το αδίκημα πρέπει να μετατραπεί σε πλημμέλημα, διότι σχετικά με τον 2ο εγκαλούντα το ποσό των 72.000€ δεν αντιστοιχεί σε ζημία, λόγω περιουσιακής διάθεσης, αλλά σε μη επελθόντα μελλοντικό συμψηφισμό.

Περαιτέρω, με τη δήλωση μας αρνηθήκαμε την πλήρωση των ειδικών υποστάσεων του αδικήματος της απάτης, διότι αφ’ ενός δεν υπήρξε περιουσιακή διάθεση για το ως άνω ποσό, όπως έκριναν και τα Αστικά Δικαστήρια, αφετέρου, δεν υπήρξε παραπλάνηση μέσω ψευδών παραστάσεων, ενώ σε κάθε περίπτωση δεν υπήρχε και πρόθεση βλάβης και παραπλάνησης.

Το Δικαστήριο κατά τη δημόσια συνεδρίαση της 05-10-2022, αφού έλαβε υπ’ όψη του όλα τα αποδεικτικά μέσα, δηλαδή τα έγγραφα, τη μαρτυρία του 2ου εγκαλούμενου και του προταθέντος εξ’ αυτού μη αυτόπτη και μη αυτήκοου μάρτυρα και την απολογία του κατηγορούμενου και αφού η αξιότιμη κα Εισαγγελέας διατύπωσε την πρότασή της για παύση της ποινικής δίωξης λόγω παραγραφής, εξέδωσε την υπ’ αριθ. 4047/2022 Απόφασή του. Με την ως άνω απόφαση, έγινε δεκτός ο 1ος αυτοτελής μας λόγος και δεδομένου ότι η διάταξη της παραγραφής αποτελεί δημοσίας τάξης κανόνα δικαίου, παρελκύει η εξέταση των υπολοίπων λόγων. Για τους λόγους αυτούς, έπαψε οριστικά την ποινική δίωξη ως προς τον 1ο εγκαλούντα λόγω ανάκλησης της έγκλησης και αποδοχής αυτής και έπαψε οριστικά την ποινική δίωξη και ως προς τον 2ο εγκαλούντα λόγω παραγραφής.