Οκτώβριος 2023 – Αναστολή εκτέλεσης επιταγών προς εκτέλεση από εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων (Servicer)

Οκτώβριος 2023 – Αναστολή εκτέλεσης επιταγών προς εκτέλεση από εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων (Servicer)

Με την υπ’ αριθ. 5797/2023 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών διατάσσεται αναστολή εκτέλεσης επιταγών προς εκτέλεση από εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων, υπό την ειδικότερη μορφή της απαγόρευσης επιβολής αναγκαστικής κατάσχεσης εις χείρας τρίτων (δηλαδή τραπεζικού λογαριασμού της οφειλέτριας).

Εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 5797/2023 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία ανεστάλη η διαδικασία εκτέλεσης που επισπευδόταν εις βάρος της πρωτοφειλέτριας εταιρείας – εντολέως μας επί τη βάσει των προσβαλλόμενων επιταγών προς πληρωμή, απαγορεύοντάς την επιβολή αναγκαστικής κατάσχεσης του λογαριασμού της εταιρείας εις χείρας της τράπεζας.

Ειδικότερα, κρίθηκε ότι η πρωτοφειλέτρια εταιρεία – εντολέας μας είναι άξια παροχής προσωρινής δικαστικής προστασίας απαγορεύοντας την κατάσχεση του τραπεζικού λογαριασμού της, διότι πιθανολογήθηκε η βασιμότητα των ασκηθεισών, κατ’ άρθρο 933 του ΚΠολΔ, ανακοπών της κατά των επιταγών προς πληρωμή, στη σύνταξη και επίδοση των οποίων προέβη εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων για λογαριασμό εταιρείας απόκτησης απαιτήσεων (fund), φερόμενης ως ειδικής διαδόχου τραπεζικού ιδρύματος.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι η πρωτοφειλέτρια εταιρεία είχε επανειλημμένα προσπαθήσει να έλθει σε έναν διακανονισμό των φερόμενων οφειλών της, αρχικά με το τραπεζικό ίδρυμα, και κατόπιν, με την εταιρεία διαχείρισης των απαιτήσεων. Και ενώ είχε υπάρξει μια κατ’ αρχήν συμφωνία με την εταιρεία διαχείρισης σε μια πρόταση ρύθμισης των φερόμενων οφειλών, η οποία περιελάμβανε ακόμα και εκούσιο πλειστηριασμό ακινήτων ιδιοκτησίας της πρωτοφειλέτριας εταιρείας, πρόταση η οποία είχε διαμορφωθεί κατόπιν προτροπής της εταιρείας διαχείρισης, εκείνη, επέλεξε όλως αιφνιδιαστικώς, να επιδώσει τις ένδικες επιταγές προς πληρωμή, με προφανή σκοπό να προχωρήσει άμεσα σε επιβολή πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης. Το Δικαστήριο έκρινε πως η εταιρεία διαχείρισης δεν είχε έννομο συμφέρον στην κατάσχεση του τραπεζικού λογαριασμού, αφ’ ης στιγμής διαπραγματευόταν τον εκούσιο πλειστηριασμό ακινήτων.

Ο τραπεζικός λογαριασμός, επί του οποίου απαγορεύθηκε η επιβολή κατάσχεσης, είναι κρίσιμος για την εξακολούθηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας της εταιρείας. Μέσω του λογαριασμού αυτού λαμβάνει χώρα η μισθοδοσία 30 εργαζομένων, η εξυπηρέτηση ρυθμισμένων ασφαλιστικών εισφορών προς τον ΕΦΚΑ, η εξυπηρέτηση των φορολογικών ρυθμίσεων προς την ΑΑΔΕ (όπου η μη πληρωμή μίας δόσης επιφέρει την έκπτωση από όλη την ρύθμιση), η εξόφληση των προμηθευτών του εξωτερικού, και η πληρωμή των απαιτήσεων της εταιρείας από τους εγχώριους πελάτες. Ο σπουδαιότερος πελάτης -μάλιστα- είναι τα Δημόσια Νοσοκομεία, τα οποία τα προμηθεύει κατ’ αποκλειστικότητα με ιατρικά μηχανήματα. Τυχόν κατάσχεση του τραπεζικού λογαριασμού θα απέκλειε την εταιρεία από τα χρηματοδοτικά της μέσα και θα επέφερε το οριστικό κλείσιμό της. Η παραπάνω χορηγηθείσα αναστολή επιβολής κατάσχεσης στον κύριο τραπεζικό λογαριασμό της πρωτοφειλέτριας εταιρείας – εντολέως μας, δίνει στην καθ’ ης η εκτέλεση τον αναγκαίο χώρο και χρόνο, προκειμένου να συνεχίσει και να ολοκληρώσει την διαπραγματευτική διαδικασία για την επίτευξη ρύθμισης των φερόμενων οφειλών της, χωρίς να βρίσκεται υπό την δαμόκλειο σπάθη της επιβολής κατάσχεσης στον κύριο τραπεζικό της λογαριασμό, γεγονός που θα σήμαινε ουσιαστικά και παύση της λειτουργίας της, με όλες τις επακόλουθες αλυσιδωτές αντιδράσεις που προκαλούσε μια τέτοια εξέλιξη («λουκέτο» στην επιχείρηση, απώλεια θέσεων εργασίας, κλπ.), ενώ ταυτόχρονα αποτελεί κατ’ αποτέλεσμα έμπρακτη αποδοκιμασία των καταχρηστικών πρακτικών που μετέρχονται συχνότατα οι εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων έναντι των συναλλασσόμενών τους.