Ολοκλήρωση Υπαγωγής σε ν. 4605/2019 περί προστασίας Κύριας Κατοικίας

Με την έγκριση της συνεισφοράς του Δημοσίου σε ποσοστό 50% επί του οφειλόμενου ποσού, ολοκληρώθηκε η διαδικασία υπαγωγής εντολέα μας στις διατάξεις του ν. 4605/2019 περί προστασίας κύριας κατοικίας. Κατόπιν αυτού, έχοντας ρυθμίσει την οφειλή του προς την μοναδική εμπραγμάτως εξασφαλισμένη τράπεζα, προστατεύεται έναντι τρίτων πιστωτών από καταδιωκτικά μέτρα.