Όταν η διανεμόμενη με την διαθήκη περιουσία δεν εξαντλεί τον κλήρο