Προκήρυξη διαγωνισμού από την Ρ.Α.Α.Ε.Υ. για την Αποθήκευση Ενέργειας – Προθεσμία και Δικαιολογητικά

Προκήρυξη διαγωνισμού από την Ρ.Α.Α.Ε.Υ. για την Αποθήκευση Ενέργειας – Προθεσμία και Δικαιολογητικά

Προκηρύχθηκε από την «Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων» (Ρ.Α.Α.Ε.Υ.) ο πρώτος από τους τρεις συνολικά διαγωνισμούς για την αποθήκευση της ηλεκτρικής ενέργειας που αναμένεται να προκηρυχθούν μέχρι το τέλος του έτους 2023. Η υπ’ ΄αρ. Ε-45/2023 απόφαση της Ρ.Α.Α.Ε.Υ. δημοσιεύθηκε στο με αρ. 3939/17.06.2023 ΦΕΚ και ορίζει ότι η συνολική δημοπρατούμενη ισχύς ανέρχεται στα 400 MW, ενώ η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών θα είναι η 10η Ιουλίου 2023.

Τα πιο σημαντικά στοιχεία της προκήρυξης που πρέπει να γνωρίζει ο κάθε ενδιαφερόμενος ειδικά για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τις προθεσμίες υποβολής είναι τα εξής:

1. Ποιοι μπορούν να συμμετέχουν;

Στην Ανταγωνιστική Διαδικασία δικαιούνται να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που κατά το χρόνο υποβολής της Αίτησης Συμμετοχής έχουν συσταθεί νόμιμα και εδρεύουν σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) και σε χώρες της Ενεργειακής Κοινότητας ή σε τρίτες χώρες, εφόσον σχετικό δικαίωμα απορρέει από διμερή συμφωνία που η χώρα έχει συνάψει με την Ελλάδα ή την Ευρωπαϊκή Ένωση, ή έχουν συστήσει νομίμως υποκατάστημα στην Ελλάδα, οι οποίοι διαθέτουν Άδεια Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας για Σ.Α.Η.Ε. ή αντίστοιχη άδεια η οποία εκδίδεται από τις αρμόδιες αρχές της Βουλγαρίας σχετικά με τους Σ.Α.Η.Ε. που εγκαθίστανται στην Βουλγαρία σύμφωνα με την παρ. 1.3 (γ) της παρούσας Προκήρυξης, και οι οποίοι δεσμεύονται ότι κατά την έναρξη λειτουργίας του Σ.Α.Η.Ε. θα πληρούν τις υποχρεώσεις, τις τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις του άρθρου 15 και του Παραρτήματος Η της Προκήρυξης.

2. Ποια η ανώτατη επιτρεπόμενη τιμή προσφοράς;

Η ανώτατη επιτρεπόμενη τιμή προσφοράς της παρούσας Ανταγωνιστικής Διαδικασίας καθορίζεται, σε ευρώ εκατόν δεκαπέντε χιλιάδες ανά μεγαβάτ ανά έτος (€ 115.000,00 /MW/έτος).

3. Ποια κριτήρια πρέπει να πληρούν οι συμμετέχοντες;

Οι Συμμετέχοντες στην Ανταγωνιστική Διαδικασία πρέπει να πληρούν σωρευτικά τα ακόλουθα κριτήρια και προϋποθέσεις:

α) Να διαθέτουν Άδεια Αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, ή αντίστοιχη άδεια η οποία εκδίδεται από τις αρμόδιες αρχές της Βουλγαρίας σχετικά με τους Σ.Α.Η.Ε. που εγκαθίστανται στην Βουλγαρία σύμφωνα με την παρ. 1.3 (γ) της παρούσας Προκήρυξης, σε ισχύ και με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

– Να διαθέτουν εγγυημένη (ωφέλιμη) χωρητικότητα που αντιστοιχεί σε διάρκεια τουλάχιστον δύο (2) ωρών (οριζόμενη ως το πηλίκο της εγγυημένης χωρητικότητας του Σ.Α.Η.Ε., σε MWh, προς τη μέγιστη ισχύ έγχυσης αυτού, σε MW).

– Να διαθέτουν μέγιστη ισχύ έγχυσης κατ’ ελάχιστον ίση με 1 MW, βάσει της Άδειας Αποθήκευσής τους, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 132Ε του ν. 4001/2011, ή αντίστοιχης άδειας για τους Σ.Α.Η.Ε. που εγκαθίστανται στην Βουλγαρία.

– Να συνδέονται στο Ε.Σ.Μ.Η.Ε., απ’ ευθείας ή μέσω έργων διασύνδεσης Μέσης Τάσης που δεν εντάσσονται στο Ε.Δ.Δ.Η.Ε., ή στο σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας της Βουλγαρίας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 16 της Υπουργικής Απόφασης.

Για τη συμμετοχή στην Ανταγωνιστική Διαδικασία ο Συμμετέχων δύναται να δηλώσει την Ισχύ και Χωρητικότητα Συμμετοχής, σύμφωνα με τα ανωτέρω, κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 3.27 του άρθρου 3 και στην παρ. 11.1.2. του άρθρου 11. Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή στην Ανταγωνιστική Διαδικασία περισσοτέρων του ενός Σ.Α.Η.Ε. που προέρχονται από κατάτμηση Άδειας Αποθήκευσης, η οποία συντελείται μετά από τη θέση σε ισχύ της Υπουργικής Απόφασης.

β) Να μην έχουν πραγματοποιήσει Έναρξη των Εργασιών για την κατασκευή των Σ.Α.Η.Ε. πριν από την υποβολή Αίτησης Συμμετοχής στο πλαίσιο της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας.

4. Σε ποιο ποσό ανέρχονται οι Εγγυητικές Επιστολές;

α) Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των ευρώ τριάντα πέντε χιλιάδων ανά MW μέγιστης εγχεόμενης ισχύος (€ 35.000/MW). Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής υποβάλλεται σε αντίγραφο στην Ηλεκτρονική Εφαρμογή και η πρωτότυπη Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής κατατίθεται στη Ρ.Α.Α.Ε.Υ. σε κλειστό και σφραγισμένο φάκελο, εντός δύο (2) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής.

β) Η δε Εγγυητική Επιστολή Έντεχνης και Έγκαιρης Εκτέλεσης ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ ανά MW μέγιστης εγχεόμενης ισχύος (€ 250.000,00/MW) και αποτελεί προϋπόθεση για την ένταξη των Σ.Α.Η.Ε. στο σχήμα ενίσχυσης. Η Εγγυητική αυτή, κατατίθεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) μηνών από την έκδοση του Οριστικού Καταλόγου Επιλεγέντων, Αποκλεισθέντων και Επιλαχόντων Συμμετεχόντων.

γ) Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων χιλιάδων ευρώ ανά MW μέγιστης εγχεόμενης ισχύος (€ 200.000,00/MW). Με την επιφύλαξη των κυρώσεων του παρόντος και του άρθρου 16, το ποσό της 1ης Εγγυητικής Επιστολής Καλής Λειτουργίας απομειώνεται, με τη συμπλήρωση πέντε (5) ετών από την έκδοση της άδειας λειτουργίας του Ενισχυόμενου Σ.Α.Η.Ε. κατά ευρώ εκατό χιλιάδες ευρώ (€ 100.000) ανά μεγαβάτ (MW) Μέγιστης Ισχύος Έγχυσης.

Για την επιστροφή της 1ης Εγγυητικής Επιστολής Καλής Λειτουργίας και την κατάθεση της 2ης (απομειωμένης) Εγγυητικής Επιστολής Καλής Λειτουργίας, κατά την περ. (β), ο Επιλεγείς Συμμετέχων δύναται να υποβάλει αίτημα, το αργότερο είκοσι (20) ημέρες πριν από την λήξη της προθεσμίας υποβολής στη Ρ.Α.Α.Ε.Υ..’

Η 1η Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας, κατατίθεται στη Ρ.Α.Α.Ε.Υ. μετά από την επιτυχή ολοκλήρωση της δοκιμαστικής λειτουργίας του Σ.Α.Η.Ε. και αποτελεί προϋπόθεση για την έκδοση της άδειας λειτουργίας του Σ.Α.Η.Ε, ενώ η 2η Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας κατατίθεται στη Ρ.Α.Α.Ε.Υ. το αργότερο δύο (2) μήνες πριν τη λήξη της 1ης Εγγυητικής Επιστολής Καλής Λειτουργίας.

Συνοπτικά:

Πίνακας 1: Συγκεντρωτική αποτύπωση όρων και προϋποθέσεων της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Ανώτατη επιτρεπόµενη τιµή προσφοράς [€/MW/έτος]115.000
Τέλος Συμμετοχής [€]2.500
Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής [€/MW]35.000
Εγγυητική Επιστολή Έντεχνης και Έγκαιρης Εκτέλεσης [€/MW]*250.000
Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας [€/MW]**200.000

* ενδεχόμενη απομείωση κατά την παρ. 11.3.2. περ. 2(β)

** απομείωση με την ολοκλήρωση 5 ετών εμπορικής λειτουργίας κατά την παρ. 11.3.3. περ. 2(β)

Πίνακας 2: Χρονοδιάγραμμα Ανταγωνιστικής Διαδικασίας

Υποβολή ερωτημάτων Ενδιαφερομένων επί της Προκήρυξης της Ανταγωνιστικής ΔιαδικασίαςΑπό την ημερομηνία έκδοσης της Προκήρυξης σε ΦΕΚ έως τις 30.06.2023 ώρα 10:00 π.μ.
Έναρξη υποβολής αιτήσεων συμμετοχήςΑπό την ημερομηνία δημοσίευσης της Προκήρυξης σε ΦΕΚ
Λήξη υποβολής αιτήσεων συμμετοχής 10.07.2023 ώρα 23:59  
Προσκόμιση πρωτότυπου εγγράφου (Hard Copy) Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής και παραλαβή από τη ΡΑΕΈως τις 12.07.2023 και ώρα 15:00
Υποβολή ηλεκτρονικού αντιγράφου Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής από το φορέα έκδοσης.Έως τις 12.07.2023 και ώρα 15:00
Αξιολόγηση αιτήσεων από τη Ρ.Α.Α.Ε.Υ.10.07.2023 – 02.08.2023
1η Απόφαση Ρ.Α.Α.Ε.Υ. – Έκδοση Προσωρινού Καταλόγου Επιλεγέντων και Αποκλεισθέντων Συμμετεχόντων03.08.2023
Υποβολή Ενστάσεων04.08.2023 – 07.08.2023 ώρα 15:00
Αξιολόγηση Ενστάσεων07.08.2023 – 09.08.2023
2η Απόφαση Ρ.Α.Α.Ε.Υ. – Οριστικά Αποτελέσματα Αξιολόγησης (Οριστικός Κατάλογος Επιλεγέντων, Αποκλεισθέντων και Επιλαχόντων Συμμετεχόντων) – Ενημέρωση Συμμετεχόντων10.08.2023