Ιούλιος 2023 – Μόνιμη πρόσβαση στον ηλεκτρονικό φάκελο υγείας τέκνου από γονέα που συν-ασκεί την γονική μέριμνα

Ιούλιος 2023 – Μόνιμη πρόσβαση στον ηλεκτρονικό φάκελο υγείας τέκνου από γονέα που συν-ασκεί την γονική μέριμνα

Στον ηλεκτρονικό φάκελο υγείας του τέκνου του έχει καταρχήν πρόσβαση ο γονέας στην μερίδα του οποίου είναι ασφαλισμένο το παιδί. Σε υπόθεση εντολέα μας, ο οποίος συν-ασκεί τη γονική μέριμνα του τέκνου του με την πρώην σύζυγό του, λόγω της μεταξύ τους σφοδρής αντιδικίας, αντιμετωπίσαμε την άρνηση ενημέρωσης από την τελευταία, αλλά και την άρνηση πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα υγείας του τέκνου τους. Ειδικότερα, ο πατέρας αιτούνταν την πρόσβαση στον ηλεκτρονικό φάκελο υγείας του τέκνου του στον ΕΟΠΥΥ, μέσω εξουσιοδότησης που θα του παρείχε η μητέρα, στην ασφαλιστική μερίδα της οποίας ήταν εγγεγραμμένο το παιδί.

Λόγω της άρνησής της, ο πατέρας αιτήθηκε αυτοτελώς την πρόσβαση στην ασφαλιστική μερίδα στην αντίστοιχη Περιφερειακή Διεύθυνση του ΕΟΠΥΥ. Κρίθηκε ότι τα δεδομένα που περιέχονται στην πλατφόρμα αποτελούν προσωπικά δεδομένα του τέκνου στα οποία έχει πρόσβαση ο γονέας που ασκεί την γονική μέριμνα, ανεξάρτητα της ύπαρξης εννόμου συμφέροντος στο πρόσωπό του. Κατ’ επέκταση έγινε δεκτή η αίτηση του εντολέα μας, πλην όμως αρχικώς με διάρκεια μέχρι το χρονικό σημείο που έληγε η ασφαλιστική ικανότητα του τέκνου (3 μήνες) και έπειτα για διάστημα ενός έτους. Τούτο δε διότι, η αντίστοιχη πρόσβαση μέσω εξουσιοδότησης στην πλατφόρμα παρέχεται (για τεχνικούς λόγους) για διάστημα ενός έτους. Εντούτοις, μετά την πάροδο του έτους, κατατέθηκε νέα αίτηση επί τω σκοπώ της χορήγησης μόνιμης πρόσβασης στον ηλεκτρονικό φάκελο υγείας του τέκνου. Η περιφερειακή διεύθυνση του ΕΟΠΥΥ έκανε δεκτή την αίτηση, χορηγώντας πρόσβαση στον πατέρα για δεκαέξι έτη, ήτοι μέχρι την ενηλικίωση του τέκνου του. Η μεταστροφή της πολιτικής του ΕΟΠΥΥ στο υπό κρίση ζήτημα αποτελεί κομβικής σημασίας απόφαση, καθώς ο ΕΟΠΥΥ και οι υπόλοιποι δημόσιοι φορείς, φαίνεται να απαγκιστρώνονται από τεχνικά ζητήματα, όπως το χρονικό διάστημα πρόσβασης, αλλά και από τα νομικά κενά της εξάρτησης της πρόσβασης από το πρόσωπο του άμεσα ασφαλισμένου μέλους, παρέχοντας ισότιμη πρόσβαση στα δικαιούμενα πρόσωπα, ανεξαρτήτως του φορέα άσκησης της επιμέλειας ή του προσώπου του άμεσα ασφαλισμένου μέλους. Συνεπώς, η μόνιμη πρόσβαση εκάστου γονέα δίχως περιορισμούς, όπως φαίνεται πλέον να διαμορφώνεται, αποτελεί ένα βήμα προς την ουσιαστική συνάσκηση της γονικής μέριμνα δια της αποτελεσματικής, άμεσης και διαρκούς πρόσβασης στον φάκελο υγείας του παιδιού, αποτελώντας εχέγγυο για την ενημέρωση εκάστου γονέα για ζητήματα υγείας του τέκνου και προς βέλτιστη εξυπηρέτηση του οφέλους του.