Προσωρινή Διαταγή Απαγόρευσης Καταγγελίας Σύμβασης Αλληλοχρέου

Εκδόθηκε προσωρινή διαταγή από το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών περί απαγόρευσης καταγγελίας σύμβασης Ανοίγματος Αλληλόχρεου Λογαριασμού (ΑΑΛ) ύψους 800.000 ευρώ περίπου με κύριο αίτημα της αίτησης ασφαλιστικών την απαγόρευση καταγγελίας μέχρι να κριθεί η βασιμότητα αγωγής εντολέως μας περί καταχρηστικότητας όρου κυμαινόμενου επιτοκίου και επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων τόκων