Προσωρινή Διαταγή Απαγόρευσης Μεταβολής για Άκυρη Μεταβίβαση Ακινήτου Αξίας περίπου 30 εκατομμυρίων Ευρώ

Εκδόθηκε προσωρινή διαταγή από το Πρωτοδικείο Αθηνών περί απαγόρευσης μεταβολής περιουσιακής κατάστασης νομικού προσώπου στο οποίο μεταβιβάστηκε ακίνητο πραγματικής αξίας περίπου 30 εκατομμυρίων Ευρώ από οφειλέτιδα του εντολέα μας ανώνυμη εταιρεία κατά παράβαση του ά. 23α ν. 2190/1920 και κατά κατάχρηση της οργανωτικής ελευθερίας της σύστασης νομικών προσώπων (ΑΚ 281 – άρση αυτοτέλειας). Σκοπός της μεταβίβασης ήταν η μεταφορά πολύτιμων περιουσιακών στοιχείων από αφερέγγυα υπερχρεωμένη εταιρεία σε νέα «καθαρή» εταιρεία ώστε να αποφευχθεί η αναγκαστική εκτέλεση.