Προσωρινή Διαταγή περί Απαγόρευσης Καταγγελίας Πιστωτικών Συμβάσεων

Εκδόθηκε προσωρινή διαταγή από το Πρωτοδικείο Αθηνών περί απαγόρευσης καταγγελίας εκ μέρους Εταιρείας Διαχείρισης Απαιτήσεων (Fund) πιστωτικών συμβάσεων, συνολικού φερόμενου ύψους κατά την αντίδικο περίπου 4.000.000 Ευρώ, υπό τον όρο μηνιαίας καταβολής δόσης ποσού ύψους 2.500 ευρώ. Προβλήθηκαν, μεταξύ άλλων, ανταξιώσεις αποζημίωσης της πιστολήπτριας εταιρείας έναντι του πιστωτικού ιδρύματος που μεταβίβασε την απαίτηση, όπως επίσης και ισχυρισμοί περί παραβίασης των διατάξεων του Κώδικα Δεοντολογίας.