Προσωρινή Διαταγή περί Δέσμευσης Περιουσίας Ετερόρρυθμου Εταίρου

Εκδόθηκε από το Πρωτοδικείο Αθηνών Προσωρινή Διαταγή περί απαγόρευσης νομικής και πραγματικής μεταβολής της περιουσίας ετερορρύθμου εταίρου για οφειλές της Ετερόρρυθμης Εταιρείας, με νομικές βάσεις, μεταξύ άλλων, την σιωπηρώς καταρτισθείσα σωρευτική αναδοχή χρέους και την αδικοπραξία με πράξεις αντίθετες στα χρηστά ήθη (ΑΚ 919). Ο ετερόρρυθμος εταίρος έκανε σε παρελθόντα χρόνο χρήση του προσωπικού του λογαριασμού για την πληρωμή, μεταξύ άλλων, και οφειλών της εταιρείας.