Προσωρινή Διαταγή Περί Διεύρυνσης Δικαιώματος Επικοινωνίας

Εξεδόθη προσωρινή διαταγή από το Πρωτοδικείο Αθηνών με την οποία διευρύνεται το δικαίωμα επικοινωνίας του εντολέα μας – πατέρα ανηλίκου τέκνου, έτσι ώστε να περιλαμβάνεται σε αυτό και διανυκτέρευση του τελευταίου στην οικία του πατέρα. Παράλληλα, με την ίδια ως άνω προσωρινή διαταγή επιδικάζεται εύλογη προς το τέκνο διατροφή ύψους 750€ και απορρίπτεται σχετική αίτηση της ασκούσας την επιμέλεια μητέρας προς καταβολή ποσού διατροφής ύψους 1500 € λόγω φερόμενης αύξησης των αναγκαίων δαπανών του τέκνου.