Προσωρινή Διαταγή Πρωτοδικείου Πειραιά Περί Αναστολής Διενέργειας Πλειστηριασμού

Εκδόθηκε Προσωρινή Διαταγή από το Πρωτοδικείο Πειραιά περί αναστολής διενέργειας προγραμματισμένου πλειστηριασμού με πιθανολόγηση του λόγου περί έλλειψης εγγυητικής ευθύνης φερόμενης εγγυήτριας σε σύμβαση εμπορικής μισθώσεως λόγω της διαδοχής στο πρόσωπο των εκμισθωτών.