Προσωρινή Διαταγή Ειρηνοδικείου Αθηνών περί αναστολής εκτέλεσης διαταγής πληρωμής

Κατόπιν αίτησης από εκμισθώτρια άδειας Ε.Δ.Χ. ταξί, εκδόθηκε από τον Δικαστή του Ειρηνοδικείου Αθηνών διαταγή πληρωμής ύψους περίπου 10.000,00 ευρώ σε βάρος της εντολέως μας μισθώτριας, εταιρείας εκμετάλλευσης οχημάτων ταξί, δραστηριοποιούμενης στην Αθήνα, η οποία επιδόθηκε στην εταιρεία με επιταγή προς εκτέλεση. Με την εν θέματι διαταγή πληρωμής επιδικάστηκε στην εκμισθώτρια απαίτηση για μισθώματα κατά την διάρκεια των μηνών της πανδημίας του ιού COVID-19. Ωστόσο, για το επίμαχο χρονικό διάστημα, είχε συμφωνηθεί προφορικά μεταξύ των μερών, εξαιτίας των συνεπειών της πανδημίας, η αναστολή της μισθωτικής σύμβασης άδειας Ε.Δ.Χ. ταξί, η οποία σήμαινε ότι αφενός ότι το όχημα ταξί, στο οποίο είχε ταξινομηθεί η εν λόγω άδεια, θα παραμείνει ακινητοποιημένο αφετέρου ότι δεν θα οφείλεται μίσθωμα για την χρήση της άδειας. Προς ακύρωση της διαταγής πληρωμής ασκήθηκε ανακοπή ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών και παράλληλα αίτηση αναστολής, στο πλαίσιο της οποίας ζητήθηκε η χορήγηση προσωρινής διαταγής περί αναστολής της εκτελεστότητας της διαταγής πληρωμής. Το Ειρηνοδικείο Αθηνών, αφού πιθανολόγησε την ευδοκίμηση των λόγων της ανακοπής της εταιρείας, αναγόμενων όχι μόνο σε τυπικά σφάλματα της διαταγής πληρωμής αλλά και στην ανυπαρξία της απαίτησης για την οποία εκδόθηκε η διαταγή πληρωμής, καθώς για το χρονικό διάστημα για το οποίο επιδικάστηκε στην εκμισθώτρια η απαίτηση μισθωμάτων, η μισθώτρια εταιρεία δεν είχε υποχρέωση καταβολής μισθώματος, ένεκα της συμφωνηθείσας αναστολής της μισθωτικής σύμβασης, όπως επίσης και στην καταχρηστική συμπεριφορά της εκμισθώτριας, διέταξε την αναστολή της εκτελεστότητας της διαταγής πληρωμής, χωρίς οποιονδήποτε όρο, μέχρι τη συζήτηση της αίτησης αναστολής.