Προσωρινή Διαταγή Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με την οποία υποχρεώνεται η πρώην σύζυγος να ανέχεται την είσοδο μεσίτη και υποψήφιων αγοραστών σε ορισμένη ημέρα και ώρα στην οικία όπου διαμένει, αποκλειστικής ιδιοκτησίας του πρώην συζύγου

Με την από 3.5.2022 Προσωρινή Διαταγή το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών υποχρέωσε την πρώην σύζυγο, η οποία διαμένει σε ακίνητο αποκλειστικής ιδιοκτησίας του εντολέα μας πρώην συζύγου της, να ανέχεται την είσοδο σε αυτό μεσίτη, προκειμένου αυτό να επιδειχθεί σε υποψήφιους αγοραστές, σε ορισμένη ημέρα και ώρα την εβδομάδα. Το Δικαστήριο έκρινε ότι ο εντολέας μας ως αποκλειστικός κύριος έχει την εξουσία που απορρέει από το απόλυτο δικαίωμα της κυριότητας να εκποιήσει οποτεδήποτε το ακίνητο και μάλιστα χωρίς την συναίνεση του κατόχου – υπέρ ου η παραχώρηση. Εντός του πλαισίου των αρχών της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών ο κύριος του ακινήτου έχει το δικαίωμα να επιδεικνύει το ακίνητο σε υποψηφίους αγοραστές, αφού δικαιούται οποτεδήποτε να το εκποιεί, και αντιστοίχως ο κάτοχος έχει την υποχρέωση να ανέχεται την θεμιτή αυτή επέμβαση του κυρίου. Επιπλέον, πιθανολογήθηκε ότι συντρέχει επείγουσα περίπτωση και επικείμενος κίνδυνος που δικαιολογούν τη χορήγηση προσωρινής διαταγής κατά το άρθρο 691 παρ. 2 του ΚΠολΔ, καθώς υπάρχει αγοραστικό ενδιαφέρον την δεδομένη περίοδο για το εν λόγω ακίνητο και συνεπώς υπάρχει αυξημένος κίνδυνος απώλειας ευκαιρίας επωφελούς πώλησης αυτού και αφετέρου μείωσης της αγοραστικής του αξίας λόγω της ανατίμησης του κόστους ζωής.