Προσωρινή Διαταγή Μονομελούς Πρωτοδικείου Καβάλας- Ανάθεση της Επιμέλειας στον Πατέρα

Με την από 16.03.2021 προσωρινή διαταγή το Μονομελές Πρωτοδικείο Καβάλας τροποποίησε προηγούμενη προσωρινή διαταγή δυνάμει της οποίας ανετίθετο η επιμέλεια των ανήλικων τέκνων αποκλειστικά στην μητέρα- αντίδικο και διέταξε την προσωρινή ανάθεση της επιμέλειας του μεγαλύτερου τέκνου ηλικίας 15 ετών στον πατέρα και την ανάθεση της συνεπιμέλειας τέκνου ηλικίας 10 ετών σε εκείνον και την αντίδικο ορίζοντας όμως βασικό τόπο κατοικίας του τον τόπο κατοικίας του πατέρα. Για την απόφασή του αυτή το Δικαστήριο έλαβε υπόψη του τον ισχυρό δεσμό των ανήλικων τέκνων με τον πατέρα τους και την άρνηση να μετοικήσουν με την μητέρα τους, διατάσσοντας ως πρόσφορο και αναλογικό μέτρο για την αποκατάσταση της σχέσης των τέκνων με την αντίδικο την ρύθμιση του δικαιώματος επικοινωνίας της τελευταίας αντί της ανάθεσης της επιμέλειας στο πρόσωπό της.