Προσωρινή Διαταγή περί Αναστολής Εκτελεστότητας Διαταγών Πληρωμής Πιστωτικού Ιδρύματος

Εκδόθηκε από το Πρωτοδικείο Αθηνών προσωρινή διαταγή περί αναστολής εκτελεστότητας δύο διαταγών πληρωμής ύψους περίπου 3 εκατομμυρίων ευρώ εκδοθεισών κατόπιν αίτησης Πιστωτικού Ιδρύματος υπό Ειδική Εκκαθάριση. Το τελευταίο προχώρησε σε επιταγή προς εκτέλεση που επιδόθηκε το πρώτον μετά την συζήτηση αίτησης αναστολής εκτελεστότητας και πριν την έκδοση απόφασης. Το δικαστήριο πείσθηκε για την καταχρηστικότητα της συμπεριφοράς του πιστωτικού ιδρύματος και παρείχε προστασία στην δανειολήπτρια επιχείρηση χορηγώντας προσωρινή διαταγή μετά την συζήτηση της αίτησης αναστολής αλλά πριν την έκδοση απόφασης επί αυτής.