Προσωρινή Διαταγή περί Απαγόρευσης Καταγγελίας Πιστωτικών Συμβάσεων

Εκδόθηκε από το Πρωτοδικείο Αθηνών προσωρινή διαταγή περί απαγόρευσης καταγγελίας πιστωτικών συμβάσεων φερόμενης οφειλής, κατά το πιστωτικό ίδρυμα, περίπου 5,5 εκατομμυρίων ευρώ. Συγκεκριμένα απαγορεύθηκε κάθε νομική και πραγματική μεταβολή των επίδικων έννομων σχέσεων υπό τον όρο μηνιαίας καταβολής από την δανειολήπτρια επιχείρηση ποσού 5.000 ευρώ. Χρησιμοποιήθηκαν ως βάσεις της αίτησης αφενός η αμφισβήτηση της συνολικής φερόμενης οφειλής, αφετέρου η προσχηματική τήρηση του Κώδικα Δεοντολογίας εκ μέρους του πιστωτικού ιδρύματος. Σύμφωνα με τον Κώδικα τα πιστωτικά ιδρύματα πρέπει “να λαμβάνουν υπόψη την τρέχουσα και την, επί τη βάσει συντηρητικών και αξιόπιστων παραδοχών, εκτιμώμενη μελλοντική ικανότητα αποπληρωμής κάθε δανειολήπτη φυσικού ή νομικού προσώπου μέχρι το πέρας του νέου προγράμματος αποπληρωμής, ώστε η ρύθμιση να μη χρησιμοποιείται για να συγκαλύψει απλώς τα πραγματικά επίπεδα κινδύνων των συγκεκριμένων ανοιγμάτων, οδηγώντας έτσι σε μεγαλύτερη υπερχρέωση του δανειολήπτη και αυξάνοντας τις πιθανές ζημίες για την τράπεζα. Για το λόγο αυτό ως «κατάλληλη λύση», για τους σκοπούς του κώδικα, θεωρείται εκείνη που διασφαλίζει τη συμμόρφωση της τράπεζας με τις εποπτικές της υποχρεώσεις, λαμβάνοντας όμως παράλληλα υπόψη τη συνολική οικονομική κατάσταση του δανειολήπτη“. Στην επίδικη περίπτωση η τελική πρόταση της τράπεζας δεν στηριζόταν στις πραγματικές δυνατότητες της επιχείρησης.