Προσωρινή Διαταγή Πρωτοδικείου Αθηνών περί Αναστολής Διενέργειας Αναπλειστηριασμού

Εκδόθηκε όλως προσφάτως Προσωρινή Διαταγή του κ. Δικαστού του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία διέταξε την αναστολή αναπλειστηριασμού, επιχειρούμενου εις βάρος εντολέα μας, υπερθεματιστή του αρχικού πλειστηριασμού. Ειδικότερα, κρίθηκε ότι ο υπερθεματιστής είναι άξιος παροχής προσωρινής δικαστικής προστασίας (αναστολή της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης), διότι πιθανολογήθηκε η βασιμότητα της ασκηθείσας, κατ’ άρθρο 933 του ΚΠολΔ, ανακοπής του κατά της επίσπευσης του επίμαχου αναπλειστηριασμού. Λόγοι της ως άνω ανακοπής, οι οποίοι πιθανολογήθηκαν ως βάσιμοι ήταν: α) η έλλειψη των νομίμων προϋποθέσεων για την διενέργεια του αναπλειστηριασμού, δεδομένης της προηγούμενης νόμιμης υπαναχώρησης του υπερθεματιστή, εξαιτίας νομικών ελαττωμάτων του εκπλειστηριασθέντος ακινήτου (τα οποία υπήρχαν ήδη κατά τον χρόνο εκπλειστηριασμού του ακινήτου, αλλά αποκαλύφθηκαν μετά την ανάθεση σχετικής εντολής διενέργειας ελέγχου στο γραφείο μας), και β) η ύπαρξη δικονομικών πλημμελειών στην διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης. Η παραπάνω χορηγηθείσα αναστολή του αναπλειστηριασμού, ο οποίος θα ελάμβανε χώρα τον Ιούλιο του 2021, δίνει στον υπερθεματιστή τον αναγκαίο χώρο και χρόνο, ώστε να κριθεί η υπόθεσή του στην ουσία της, χωρίς να διακινδυνεύει να υποστεί ανεπανόρθωτη οικονομική βλάβη από την ανάλωση της δοθείσας εγγύησής του, η οποία θα επισυνέβαινε, εάν η διαδικασία του αναπλειστηριασμού προχωρούσε κανονικά, παρά το γεγονός της νόμιμης υπαναχώρησής του.