Προσωρινή Διαταγή Πρωτοδικείου Σύρου περί Απαγόρευσης Μετακίνησης Γονέα άνευ Προηγούμενης Ενημέρωσης AT

Με την από 15 Απριλίου 2020 απόφαση του το Μονομελές Πρωτοδικείο Σύρου έκανε δεκτό το αίτημα προσωρινής διαταγής του εντολέα μας κατόπιν της από μέρους του άσκησης αίτησης ασφαλιστικών μέτρων και απαγόρευσε την μετακίνηση της καθ’ ης με το κοινό τέκνο τους προς οποιονδήποτε προορισμό άνευ προηγούμενης ενημέρωσης του εντολέα και της αστυνομικής αρχής μέχρι την έκδοση απόφασης επί της αίτησης ασφαλιστικών. Το δικαστήριο διέταξε το μέτρο αυτό προκειμένου να καταστεί δυνατή η άμεση επιστροφή του παιδιού, το οποίο απήχθη και μεταφέρθηκε παράνομα στην Ελλάδα, στη χώρα της προηγούμενης συνήθους διαμονής του στο πλαίσιο της Σύμβασης της Χάγης της 25ης Οκτωβρίου 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών και προκειμένου να μην ματαιώσει τυχόν αδυναμία εντοπισμού της καθ’ ης τον σκοπό της Σύμβασης.