Σεπτέμβριος 2022 – Από 13.09.2022 Προσωρινή Διαταγή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών- Μεταρρύθμιση απόφασης ασφαλιστικών μέτρων, που όριζε το σχολείο του παιδιού σε απομακρυσμένη περιοχή από την κατοικία της μητέρας, κατόπιν αιτήματος του πατέρα και χορήγηση άδειας στην μητέρα να το γράψει σε σχολείο κοντά στο σπίτι της.

Σεπτέμβριος 2022 – Από 13.09.2022 Προσωρινή Διαταγή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών- Μεταρρύθμιση απόφασης ασφαλιστικών μέτρων, που όριζε το σχολείο του παιδιού σε απομακρυσμένη περιοχή από την κατοικία της μητέρας, κατόπιν αιτήματος του πατέρα και χορήγηση άδειας στην μητέρα να το γράψει σε σχολείο κοντά στο σπίτι της.

Με την από 13.09.2022 Προσωρινή Διαταγή το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών μεταρρύθμισε απόφαση ασφαλιστικών μέτρων η οποία, κατόπιν αίτησης του πατέρα, και ανέθεσε την επιμέλεια του τέκνου των διαδίκων από κοινού στον ίδιο και την μητέρα αναφορικά με τον τομέα της εκπαίδευσης, και έδωσε στον πατέρα την άδεια να το εγγράψει στο προτεινόμενο από τον ίδιο ιδιωτικό σχολείο της επιλογής του. Η μητέρα, εντολέας του γραφείου μας, επικαλέστηκε νέα πραγματικά περιστατικά μετά την έκδοση της απόφασης και συγκεκριμένα το πρόγραμμα του σχολικού λεωφορείου που θα μετέφερε καθημερινά το παιδί, το οποίο όπως διαμορφώθηκε, θα σήμαινε την καθημερινή ταλαιπωρία του παιδιού, το οποίο θα βρίσκονταν δύο ώρες κάθε ημέρα στο σχολικό. Η μητέρα πρότεινε την εγγραφή του σε αντίστοιχου επιπέδου ιδιωτικό σχολείο της περιοχής της και πέτυχε την χορήγηση της άδειας για την εγγραφή του εκεί.