Σεπτέμβριος 2022 – Προσωρινή Διαταγή Ειρηνοδικείου Καλαμάτας περί αναστολής εκτέλεσης διαταγής απόδοσης μισθίου – διαταγής πληρωμής μισθωμάτων

Σεπτέμβριος 2022 – Προσωρινή Διαταγή Ειρηνοδικείου Καλαμάτας περί αναστολής εκτέλεσης διαταγής απόδοσης μισθίου – διαταγής πληρωμής μισθωμάτων

Κατόπιν αίτησης από τον εκμισθωτή – ίδρυμα (Ν.Π.Ι.Δ.), εκδόθηκε από την Ειρηνοδίκη Καλαμάτας διαταγή απόδοσης μισθίου – διαταγή πληρωμής μισθωμάτων σε βάρος των εντολέων μας, η οποία επιδόθηκε σε εκείνους με επιταγή προς εκτέλεση, ζητώντας την απόδοση του μισθίου, το οποίο χρησιμοποιούν ως γραφείο για την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, καθώς και την καταβολή των επιδικασθέντων με την διαταγή πληρωμής μισθωμάτων. Προς ακύρωση της διαταγής απόδοσης μισθίου – διαταγής πληρωμής μισθωμάτων ασκήθηκε ανακοπή ενώπιον του Ειρηνοδικείου Καλαμάτας και παράλληλα αίτηση αναστολής της εκτελεστότητας της επίμαχης διαταγής, στο πλαίσιο της οποίας ζητήθηκε η χορήγηση προσωρινής διαταγής. Το Ειρηνοδικείο Καλαμάτας, αφού πιθανολόγησε αφενός την ευδοκίμηση των λόγων της ανακοπής των εντολέων μας, αναγόμενων, μεταξύ άλλων, στην έλλειψη έγγραφης απόδειξης και το ανεκκαθάριστο της απαίτησης για την οποία εκδόθηκε διαταγή, καθώς από τα μισθωτήρια που προσκομίστηκαν δεν προέκυπταν κρίσιμοι όροι της σύμβασης μίσθωσης (δήλη μέρα καταβολής, τρόπος αναπροσαρμογής του μισθώματος), και ως εκ τούτου το ύψος του οφειλόμενου μισθώματος και οι τόκοι επ’ αυτού, αφετέρου την πρόκληση ανεπανόρθωτης βλάβης στους εντολείς μας από την εκτέλεση της επίμαχης διαταγής απόδοσης μισθίου – διαταγής πληρωμής μισθωμάτων, διέταξε την αναστολή της εκτελεστότητας της, χωρίς οποιονδήποτε όρο, μέχρι τη συζήτηση της αίτησης αναστολής.