Σεπτέμβριος 2023 – Απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών – Καταδίκη σε in natura αποζημίωση – Υποχρέωση μεταβίβασης ακινήτου

Σεπτέμβριος 2023 – Απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών – Καταδίκη σε in natura αποζημίωση – Υποχρέωση μεταβίβασης ακινήτου

Εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 7847/2023 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών επί της αγωγής που άσκησε ο εντολέας μας κατά συγγενών του, δια της οποίας υποχρεώθηκαν οι τελευταίοι να δηλώσουν ενώπιον συμβολαιογράφου την βούλησή τους να μεταβιβάσουν στον ενάγοντα εντολέα μας ακίνητο που παρανόμως αγόρασαν στο όνομά τους (in natura αποζημίωση).

Πιο συγκεκριμένα, όταν κλονίστηκε η υγεία της μητέρας του εντολέα μας, ανέθεσαν την διαχείριση της περιουσίας της στην αδελφή της και θεία του εντολέα μας, καθώς ο τελευταίος λόγω του νεαρού της ηλικίας του δεν ήταν σε θέση να την αναλάβει. Έτσι, κατόπιν κατάρτισης σχετικών συμβολαιογραφικών πληρεξουσίων, η θεία του εντολέα μας προέβη σε πώληση ακινήτων ιδιοκτησίας εκείνου και της μητέρα τους, έτσι ώστε με το τίμημα που θα εισέπρατταν να εξοφλούνταν χρέη της μητέρας του, όπως και έγινε. Εν συνεχεία, ο εντολέας με την μητέρα του αποφάσισαν να πωλήσουν και το τελευταίο ακίνητο ιδιοκτησίας τους έτσι ώστε με το τίμημα που θα εισέπρατταν, αφενός να αγοράσουν στο όνομα του πελάτη μας ένα ακίνητο για την μελλοντική του εξασφάλιση, αφετέρου να αποταμιεύσουν την διαφορά μεταξύ της υψηλότερης αξίας του πωλούμενη από αυτή του προς αγορά ακινήτου. Λόγω του συγγενικού δεσμού τους με την θεία του και της αμοιβαίας σχέσης εμπιστοσύνης, σύναψαν (άτυπη) σύμβαση εντολής δυνάμει της οποίας συμφωνήθηκε η τελευταία αφενός να πωλήσει το ακίνητο ιδιοκτησίας τους, αφετέρου να αγοράσει στο όνομα και για λογαριασμό του εντολέα μας, λειτουργώντας ως άμεσος αντιπρόσωπος αυτού ένα διαμέρισμα. Καταρτίστηκε δε, και σχετικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.Έπειτα, εγκαταστάθηκαν στο ακίνητο ο εντολέας με την μητέρα του, αφού ολοκληρώθηκε η αγοραπωλησία και η θεία του τους διαβεβαίωσε πως το ακίνητο έχει μεταβιβαστεί σε εκείνον κατά πλήρη κυριότητα. Μετά τον θάνατο της μητέρας του, ο εντολέας μας, κατόπιν ελέγχου που διενήργησε με τη βοήθεια δικηγόρου, συνειδητοποίησε ότι το επίμαχο διαμέρισμα δεν είχε αγοραστεί στο όνομά του αλλά στο όνομα της θείας του και του συζύγου της (κατά ποσό ½ εξ’ αδιαιρέτου έκαστος)!

Αμέσως ο εντολέας μας προέβη στην ανάκληση του ανωτέρω πληρεξουσίου και προσκάλεσε εξωδίκως τους θείους του να του μεταβιβάσουν το διαμέρισμα. Αφού εκείνοι δεν απάντησαν ούτε προέβησαν σε οιαδήποτε ενέργεια, ο πελάτης μας άσκησε αγωγή ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών ζητώντας in natura (αυτούσια) αποζημίωση, ήτοι να του μεταβιβάσουν οι αντίδικοι το διαμέρισμα άλλως επικουρικώς χρηματική αποζημίωση ανερχόμενη στο ποσό που τους διέθεσε για την αγορά του εν θέματι ακινήτου και όλως επικουρικότερα να του καταβληθεί το εν λόγω ποσό κατά τις διατάξεις για τον αδικαιολόγητο πλουτισμό. Το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών έκανε δεκτή την αγωγή του εντολέα μας κατά την κύρια βάση της υποχρεώνοντας τους αντιδίκους να μεταβιβάσουν το ακίνητο στον εντολέα μας. Ειδικότερα το Δικαστήριο αναγνώρισε αφενός την αντισυμβατική (κατά τις διατάξεις του ΑΚ για την εντολή) και αδικοπρακτική (κατά τις διατάξεις για τις αδικοπραξίες) συμπεριφορά της θείας του, αφετέρου την υπαίτια και αντίθετη στα χρηστά ήθη (κατ’ άρθρο 919 ΑΚ) αδικοπρακτική συμπεριφορά του θείου του, απορρίπτοντας ως ουσία αβάσιμους τους ισχυρισμούς των αντιδίκων περί ύπαρξης έμμισθης εντολής που υποστήριξαν προς άρνηση της αγωγής μας, ότι δηλαδή είχε συμφωνηθεί να τους μεταβιβαστεί το τίμημα από την πώληση του ανωτέρω ακινήτου ιδιοκτησίας του εντολέα και της μητέρας του ως αντάλλαγμα (αμοιβή), διότι δήθεν ανέλαβαν την υποχρέωση διατροφής των τελευταίων και την εξόφληση υποχρεώσεων της αποθανούσας με δικά τους χρήματα.