Το πρόβλημα της κεκαλυμμένης αντιστροφής των βαρών επίκλησης και απόδειξης του εκκαθαρισμένου της απαίτησης του πιστωτικού ιδρύματος εις βάρος του δανειολήπτη