Yiannatsis Psarakis Logo
Καρνεάδου 38 - Καρνεάδου 41 Αθήνα, 210-7231076

Ελληνικά  |  English

Linkedin
 
 
   
orbit image 1
 

Υπηρεσίες

Τραπεζικό Δίκαιο

Στον τομέα του τραπεζικού δικαίου οι υπηρεσίες που παρέχουμε επικεντρώνονται στην αντιμετώπιση πιστωτικών κρίσεων επιχειρήσεων και διαχείριση υψηλών οφειλών. Έχοντας ιδιαίτερη γνώση του τραπεζικού δικαίου αλλά και του δικαίου της τραπεζικής εποπτείας σε συνδυασμό με το δίκαιο προστασίας καταναλωτή, αντιμετωπίζουμε τυχόν καταχρηστικές πρακτικές των πιστωτικών ιδρυμάτων και επαναφέρουμε υπέρμετρα επαχθείς και καταχρηστικές συμβάσεις στην δίκαιη και νόμιμη κατάσταση. Αξίζει δε να σημειωθεί ότι είμαστε μία από τις ελάχιστες εταιρείες με πάνω από 20 συνεργάτες που ουδέποτε έχουμε αναλάβει εντολή εκπροσώπησης από πιστωτικό ίδρυμα, έχοντας πάντα ως πρωταρχικό στόχο την υπεράσπιση του δανειολήπτη/δανειολήπτριας επιχείρησης.


Η εταιρεία διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην επεξεργασία και αντιμετώπιση ζητημάτων τραπεζικού δικαίου. Το τελευταίο περιέχει ειδικές ρυθμίσεις οι οποίες δεν είναι συνήθως γνωστές στον δανειολήπτη-επιχειρηματία/καταναλωτή, με αποτέλεσμα αφενός να στερείται της δυνατότητας άσκησης των νόμιμων δικαιωμάτων του, αφετέρου να επιβαρύνεται κατά την εκτέλεση των πιστωτικών συμβάσεων με παράνομες και αντισυμβατικές, ενίοτε, χρεώσεις. Τα ζητήματα που ανακύπτουν κάθε φορά στο ευρύτατο αντικείμενο του τραπεζικού δικαίου είναι πολυάριθμα και χρήζουν εξειδίκευσης και αναλυτικής γνώσης του συγκεκριμένου αυτού τμήματος του δικαίου. Για τον λόγο αυτό, οι συνεργάτες της δικηγορικής εταιρείας συντάσσουν και δημοσιεύουν σε τακτά χρονικά διαστήματα ενημερωτικά σημειώματα πάνω σε τρέχοντα αλλά και κλασικά ζητήματα του τραπεζικού δικαίου. Στην δεξιά στήλη, μπορεί ο αναγνώστης να αναζητήσει και διαβάσει τα επιμέρους σημειώματα. 


Παράλληλα, στο πλαίσιο της αναγκαστικής είσπραξης, είναι γνωστό ότι μετά την καταγγελία των πιστωτικών συμβάσεων, τα πιστωτικά ιδρύματα συνήθως υποβάλλουν αιτήσεις για έκδοση Διαταγών Πληρωμής, τις οποίες κατόπιν και εφόσον εκδοθούν, εκτελούν με βάση τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας για την αναγκαστική εκτέλεση (αναγκαστική κατάσχεση κινητών και ακινήτων, δέσμευση/συντηρητική κατάσχεση τραπεζικών λογαριασμών κ.ο.κ.). Η Δικηγορική Εταιρεία εξειδικεύεται στην άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση τέτοιων περιπτώσεων, ασκώντας με επιτυχία τα προβλεπόμενα ένδικα βοηθήματα με τα οποία αναδεικνύονται αφενός όλοι οι τυχόν παράνομοι και καταχρηστικοί όροι των τραπεζικών συμβάσεων, αφετέρου όλες οι τυχόν πλημμέλειες στην διαδικασία έκδοσης και εκτέλεσης της διαταγής πληρωμής. 


Εξάλλου, ακόμα και στην περίπτωση που δεν έχει προχωρήσει το πιστωτικό ίδρυμα σε πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης και σε εν γένει επιθετικές ενέργειες, η νομική συμπαράσταση είναι απαραίτητη στο πλαίσιο αφενός μιας διαπραγμάτευσης των όρων αποπληρωμής και περαιτέρω λειτουργίας της δανειακής σύμβασης, αφετέρου τυχόν εφαρμογής του Κώδικα Δεοντολογίας του ν. 4224/2013 (βλ. και κατευθυντήριες γραμμές της Τράπεζας της Ελλάδος βάσει της ΠΕΕ 42/30.05.2014 για το σχεδιασμό και αξιολόγηση βιώσιμων τύπων ρύθμισης). Η τεκμηριωμένη και συγκεκριμένη επισήμανση των «αδύνατων» κάθε φορά σημείων της θέσης του πιστωτικού ιδρύματος προφανώς ισχυροποιεί την πρόταση του δανειολήπτη και δρα υποστηρικτικά στην έγκριση των υποβληθέντων αιτημάτων από τις επιμέρους επιτροπές των τραπεζών.


Τελευταία Νέα

- Αποφάσεις Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών περί Ακύρωσης Διαταγών Πληρωμής
- Απόφαση Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών περί Ανάκλησης Προσημειώσεων επί 9 Ακινήτων
- Απόφαση Εφετείου Αθηνών περί Ακύρωσης Διαταγής Πληρωμής Πιστωτικού Ιδρύματος
Περισσότερα νέα...

Σχετικά κείμενα

- Η Απαλλαγή του Εγγυητή λόγω Καθυστερημένης Καταγγελίας της Τράπεζας (ΑΚ 868)
- Η Άμυνα Απέναντι στις Επιθετικές Πρακτικές των Servicers (Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων)
- Πρακτικά Ζητήματα στο Πλαίσιο Κοινού Λογαριασμού Κατάθεσης
- Eπιχειρηματικές δεσμεύσεις (Covenants) και Επιχειρηματικός Δανεισμός: το όριο ανάμεσα στην εξασφάλιση της πίστωσης και τη στέρηση της επιχειρηματικής ελευθερίας
- Αγορά Ακινήτου σε Αναγκαστικό Πλειστηριασμό: Παγίδες και Κίνδυνοι
- Η Διαδικασία του Πλειστηριασμού και η Άμυνα του Οφειλέτη
- Η Προσπάθεια Ισότιμης Διαπραγμάτευσης με τα Πιστωτικά Ιδρύματα
- Οι Πρακτικές των Funds (Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων) στην Μάχη των “Κόκκινων” Δανείων
- Ακύρωση της Κατάσχεσης λόγω Καταχρηστικότητας
- Φάκελος «Κόκκινα Δάνεια»: Η νομιμοποίηση των Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις – η πρώτη εικόνα μέσα από τις δικαστικές αίθουσες
- Ευθύνη Εγγυητή σε Δάνειο - upd
- H κερκόπορτα για την ταχεία εκκαθάριση των υπερχρεωμένων επιχειρήσεων
- To ''colpo grosso'' των επιχειρηματικών δανείων
- 4 Βασικές Ερωτήσεις: Η πώληση των ''κόκκινων δανείων'' και η θέση του δανειολήπτη
- Κώδικας Δεοντολογίας Τραπεζών: Τα 3 πρώτα χρόνια εφαρμογής του και η εμπλοκή της δικαστικής εξουσίας στην επίλυση των τραπεζικών διαφορών
- Ελευθέρωση εγγυητή τραπεζικών (και μη) δανείων
- Ο εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών
- Απαλλαγή εγγυητή κατόπιν σύναψης ''πρόσθετων πράξεων'' μεταξύ πρωτοφειλέτη και πιστωτικού ιδρύματος
- Η άμυνα του εναγομένου στην πολιτική δίκη της καταδολίευσης δανειστών
- Τα κόκκινα δάνεια της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος ΥΕΕ
- Οι τελευταίες εξελίξεις της νομολογίας στις υποθέσεις δανείων σε ελβετικά φράγκα
- Το πρόβλημα της κεκαλυμμένης αντιστροφής των βαρών επίκλησης και απόδειξης του εκκαθαρισμένου της απαίτησης του πιστωτικού ιδρύματος εις βάρος του δανειολήπτη
- Δάνεια τραπεζών υπό ειδική εκκαθάριση - ρυθμίσεις, συμβιβασμοί και δικαστικές διαμάχες
- Δάνεια με εγγύηση Δημοσίου/ΕΤΕΑΝ
- Ο Κώδικας Δεοντολογίας Τραπεζών - Μια πρώτη αποτίμηση των πρακτικών συνεπειών
- Η απόφαση 334/2016 του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών επί της συλλογικής αγωγής στο ζήτημα των δανείων σε ελβετικό φράγκο
- Η έως σήμερα διαμορφωθείσα νομολογία στο ζήτημα των δανείων σε Ελβετικά Φράγκα και η από 17.9.2015 πρόταση επίλυσης του προβλήματος του Συνηγόρου του Καταναλωτή
- Οι ισχύοντες (25.8.2015) περιορισμοί στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων (capital controls)
- Αξιολόγηση της Πράσινης Βίβλου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη δημιουργία μιας Ένωσης Κεφαλαιαγορών (Capital Markets Union CMU) με ιδιαίτερη έμφαση στο επερχόμενο μηχανισμό Target2Securities (T2S)
- Ασφαλιστικά μέτρα νομής στην περίπτωση της χρηματοδοτημένης πώλησης αυτοκινήτου
- Οι εξελίξεις στο πρόβλημα των δανείων σε ελβετικά φράγκα και η δυνατότητα άμεσης προστασίας, μέσω της διαδικασίας ασφαλιστικών μέτρων
- Ευθύνη εγγυητή σε σύμβαση δανείου
- Οικονομικές Τεχνικές και Νομικές Όψεις του Bitcoin
- Δάνεια σε ελβετικο φράγκο: το πρόβλημα, η αντίδραση της Ε.Ε. και η ελληνική πραγματικότητα (αναδημοσίευση από ''Ναυτεμπορική'')
- Το ακατάσχετο των εφάπαξ παροχών των ασφαλιστικών ταμείων
 
 
 

EST 1983
Καρνεάδου 38 - Καρνεάδου 41 - Κολωνάκι 106 76 Αθήνα   Τ:(+30)210-7231076 F:(+30)210-7231075   lawoffice@yiannatsis.gr