Δίκαιο αφερεγγυότητας - Εξυγίανσης

Μεγάλο μέρος των υποθέσεών μας επικεντρώνεται στην επίλυση προβλημάτων υπερχρεωμένων εταιρειών μέσα από τα υπάρχοντα ένδικα και εξωδικαστικά βοηθήματα (διαδικασίες εξυγίανσης, αναδιοργάνωσης, πτώχευσης, πτώχευσης λόγω επαπειλούμενης αδυναμίας πληρωμών, ανακοπές κατά διαταγών πληρωμής, ανακοπές κατά πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης κτλ.). Αντιμετωπίζουμε κάθε πρόβλημα υπερχρέωσης και αφερεγγυότητας νομικών και φυσικών προσώπων ασκούντων εμπορία, εξετάζοντάς το ταυτόχρονα από τη σκοπιά του εμπορικού, φορολογικού και ποινικού δικαίου. Αναλαμβάνουμε την πλήρη αναδιοργάνωση της επιχείρησης και δίνουμε στον εκάστοτε εντολέα περισσότερες από μια εναλλακτικές αντιμετώπισης με πλήρες σχέδιο μακροπρόθεσμης εφαρμογής των προτεινόμενων μέτρων. Επίσης, στο πεδίο του ποινικού δικαίου, αναλαμβάνουμε την αντιμετώπιση τυχόν ποινικών διώξεων για φορολογικά αδικήματα (χρέη προς το Δημόσιο, μη απόδοση ΦΠΑ και παρακρατούμενων φόρων, υποβολή ανακριβούς δήλωσης φόρου εισοδήματος, εικονικά τιμολόγια κτλ.) εκμεταλλευόμενοι την παράλληλη εξειδίκευσή μας στο φορολογικό και εμπορικό δίκαιο.

Ενδεικτικά, παρέχουμε τις κάτωθι υπηρεσίες:

  • Υποβολή αίτησης εξυγίανσης των άρθρων 99 επ. ν. 3588/2007 με παράλληλη υποβολή αίτησης λήψης προληπτικών μέτρων
  • Υποβολή αίτησης ειδικής εκκαθάρισης των ά. 106ια ΠτΚ επ.
  • Υποβολή αίτησης πτώχευσης (με δυνατή την παράλληλη υποβολή σχεδίου αναδιοργάνωσης) με ταυτόχρονη υποβολή αίτησης λήψης προληπτικών μέτρων
  • Αναγγελία απαιτήσεων στο πλαίσιο της πτωχευτικής διαδικασίας
  • Αιτήσεις αποχωρισμού και διεκδικήσεις στο πλαίσιο της πτωχευτικής διαδικασίας
  • Προσβολή πράξεων διενεργηθεισών κατά την ύποπτη περίοδο – πτωχευτικές ανακλήσεις
  • Αναδιοργάνωση επιχειρήσεων εξωδίκως και δικαστικώς με έλεγχο συμβάσεων (εμπορικών, εργασιακών, μισθωτικών κτλ) και βελτίωση των όρων αυτών στο πλαίσιο της βέλτιστης οικονομικά διαχείρισης
  • Συγχωνεύσεις και διασπάσεις εταιρειών με γνώμονα την βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων και την ορθολογικοποίηση των οικονομικών καταστάσεων
  • Αντιμετώπιση ποινικών διώξεων για χρέη προς το Δημόσιο και τρίτους (βλ. και τομέα δικαίου «Οικονομικό Ποινικό Δίκαιο») κά