Ιούλιος 2024 – Αναγνώριση Επαγγελματικής Ισοδυναμίας πτυχίου Νομικής Σχολής από Κολλέγιο στην Ελλάδα, το οποίο είχε συνεργασία με αλλοδαπό πανεπιστήμιο

Ιούλιος 2024 – Αναγνώριση Επαγγελματικής Ισοδυναμίας πτυχίου Νομικής Σχολής από Κολλέγιο στην Ελλάδα, το οποίο είχε συνεργασία με αλλοδαπό πανεπιστήμιο

Με απόφαση του Αυτοτελούς Τμήματος Εφαρμογής Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας του Υπουργείου Παιδείας αναγνωρίστηκε η επαγγελματική ισοδυναμία του πτυχίου που απέκτησε εντολέας μας σε ελληνικό Κολλέγιο, το οποίο παρείχε σπουδές Νομικής με βάση το πρόγραμμα σπουδών Πανεπιστημίου της Γαλλίας, με το οποίο το Κολλέγιο έχει συνάψει σύμβαση συνεργασίας. Στην περίπτωση αυτή ακολουθήθηκε η διαδικασία που προβλέπει το Προεδρικό Διάταγμα 38/2010 και το γραφείο μας κατέθεσε και σχετικό υπόμνημα στο Α.Τ.Ε.Ε.Ν. του Υπουργείου Παιδείας αναλύοντας τη συνδρομή όλων των προϋποθέσεων που τάσσει ο νόμος για την αναγνώριση της επαγγελματικής ισοδυναμίας περιορίζοντας το εύρος της διακριτικής ευχέρειας της Διοίκησης. Μάλιστα κατατέθηκε και αίτηση προτίμησης και η διαδικασία ολοκληρώθηκε επιτυχώς εντός ενός μηνός. Η αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας πτυχίου από πανεπιστήμιο κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτης χώρας με αυτόν που απονέμεται στο πλαίσιο του ημεδαπού εκπαιδευτικού συστήματος παρέχει στον δικαιούχο τη δυνατότητα να αποκτήσει στην Ελλάδα πρόσβαση και να ασκήσει συγκεκριμένη οικονομική δραστηριότητα ως μισθωτός ή αυτοαπασχολούμενος με τις ίδιες προϋποθέσεις και όρους με τους κατόχους των αντίστοιχων τίτλων του ημεδαπού εκπαιδευτικού συστήματος.

Περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εδώ.