Ιούλιος 2023 – Ακύρωση Δήλωσης Συνέχισης Πλειστηριασμού λόγω αοριστίας της αναρτηθείσας στην ιστοσελίδα των πλειστηριασμών Δήλωσης Ειδοποίησης Διενέργειας Πλειστηριασμού

Η ακύρωση πλειστηριασμού επιτυγχάνεται κατ' αποτέλεσμα και με την ακύρωση της δήλωσης συνέχισης αυτού. Πιο συγκεκριμένα,...

Read more...

Ιούλιος 2023 – Μόνιμη πρόσβαση στον ηλεκτρονικό φάκελο υγείας τέκνου από γονέα που συν-ασκεί την γονική μέριμνα

Στον ηλεκτρονικό φάκελο υγείας του τέκνου του έχει καταρχήν πρόσβαση ο γονέας στην μερίδα του...

Read more...

Ιούλιος 2023 – Ακύρωση σύμβασης εγγύησης σε αλληλόχρεο λογαριασμό

Ακύρωση σύμβασης εγγύησης σε σύμβαση πίστωσης με ανοικτό αλληλόχρεο λογαριασμό λόγω πλαστογραφίας της τεθείσας υπογραφής. Περιορισμός...

Read more...

Ιούλιος 2023 – Απόκρουση αγωγής περί αναγνώρισης πραγματικής δουλείας άρδευσης δια έκτακτης χρησικτησίας

Η αντίδικος (ενάγουσα) είχε ασκήσει σε βάρος της εντολέως μας (εναγόμενη) Αγωγή για αναγνώριση στο πρόσωπο...

Read more...

Ιούνιος 2023 – Τελεσίδικη ακύρωση κατασχετήριας έκθεσης λόγω μη νόμιμης επικύρωσης των φερόμενων ως νομιμοποιητικών εγγράφων της επισπεύδουσας

Εκδόθηκε πρόσφατα η υπ’ αριθμ. 2857/2023 απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών, η οποία αφού εξέτασε έφεση...

Read more...

Προκήρυξη διαγωνισμού από την Ρ.Α.Α.Ε.Υ. για την Αποθήκευση Ενέργειας – Προθεσμία και Δικαιολογητικά

Προκηρύχθηκε από την «Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων» (Ρ.Α.Α.Ε.Υ.) ο πρώτος από τους τρεις συνολικά...

Read more...

Ιούνιος 2023 – Ακύρωση Πλειστηριασμού – Υπ’ αριθμ. 86ΕΙΔ/2023 απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου Σύρου – ακύρωση κατασχετήριας έκθεσης ακινήτου στην Πάρο

Ακύρωση Πλειστηριασμού ακινήτου εντολέα μας επετεύχθη με την υπ’ αριθ. 86ΕΙΔ/2023 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σύρου....

Read more...

Ιούνιος 2023 – Προσωρινή Διαταγή Ειρηνοδικείου Αθηνών περί αναστολής εκτέλεσης διαταγής πληρωμής

Κοινοποιήθηκε σε επιχείρηση - εντολέα του γραφείου μας διαταγή πληρωμής του Ειρηνοδικείου Αθηνών, δια της οποίας...

Read more...

Μάϊος 2023 – Έκδοση Προσωρινών Διαταγών του Πρωτοδικείου Αθηνών περί αναστολής εκτέλεσης επιταγών προς πληρωμή από εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων (Servicer), και ειδικότερα απαγόρευσης επιβολής αναγκαστικής κατάσχεσης εις χείρας τρίτων (τραπεζικού λογαριασμού εις χείρας της τράπεζας)

Εξεδόθησαν Προσωρινές Διαταγές του κ. Δικαστού του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με τις οποίες ανεστάλη η διαδικασία...

Read more...

Mάιος 2023 – Υπ’ αριθμ. 87/2023 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καλαμάτας (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων) δια της οποίας ανεστάλη η διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης που ξεκίνησε με επιταγή προς πληρωμή με εκτελεστό τίτλο διαταγή πληρωμής της εταιρείας διαχείρισης απαιτήσεων (servicer) σε βάρος εντολέα μας

Με την υπ’ αριθμ. 87/2023απόφαση του το Μονομελές Πρωτοδικείο Καλαμάτας (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων) έκανε δεκτή την...

Read more...