Απόφαση Εφετείου Αθηνών περί Εγκυρότητας Σύμβασης Μεταβίβασης Μετοχών

Εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 6993/2019 απόφαση του Εφετείου Αθηνών με την οποία απορρίφθηκε αγωγή αντιδίκου μας περί αναγνώρισης ακυρότητας σύμβασης μεταβίβασης μετοχών μεταξύ μητέρας και υιού λόγω επικαλούμενης δικαιοπρακτικής ανικανότητας της μητέρας. Το δικαστήριο έκρινε ότι η μητέρα κατά τον χρόνο της μεταβίβασης είχε πλήρη συνείδηση των πράξεων της, ενώ δεν βρισκόταν σε κάποια ψυχική ή διανοητική διαταραχή, που να περιορίζει αποφασιστικά τη λειτουργία της βούλησης της. Παρατίθεται κρίσιμο χωρίο της απόφασης: «Επίσης, να σημειωθεί ότι, ουδέποτε συνταγογραφήθηκαν στην …. ψυχοτρόπα φάρμακα, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η, επικαλούμενη από την ενάγουσα, έκπτωση των ψυχικών και νοητικών λειτουργιών της, δεν κρίθηκε απαραίτητο να υποβληθεί σε ψυχιατρική ή νευρολογική εξέταση για να εκτιμηθεί η κατάσταση της υγείας της και δεν υποβλήθηκε ποτέ σε μαγνητική τομογραφία ή εγκεφαλογράφημα για να αποτυπωθεί η πρόοδος της ασθένειας της ούτε σε μέτρηση αμμωνίας, η οποία αποτυπώνει την ύπαρξη ηπατικής εγκεφαλοπάθειας,καθώς κάτι τέτοιο δεν κρίθηκε αναγκαίο από τους θεράποντες ιατρούς της».