Απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών περί Ακύρωσης Διαταγής Πληρωμής

Δημοσιεύτηκε η υπ’ αριθμ. 14246/2020 απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών περί ακύρωσης διαταγής πληρωμής, λόγω έλλειψης έγγραφης απόδειξης, καθώς τα προσκομιζόμενα από την καθ’ ης –για την απόδειξη της απαίτησης- αποσπάσματα εκ των μηχανογραφικά τηρουμένων εμπορικών της βιβλίων δεν έφεραν την απαιτούμενη βεβαίωση περί της γνησιότητας τους. Όπως παρατήρησε και το δικαστήριο: “…μολονότι επί της φωτοτυπίας υφίσταται βεβαίωση προερχόμενη από την πληρεξούσια δικηγόρο της καθ’ ης ότι η φωτοτυπία είναι ακριβής, ωστόσο, δεν υπάρχει και δεν αποτυπώθηκε στη φωτοτυπία της εκτύπωσης, στην τελευταία σελίδα της, βεβαίωση των υπαλλήλων της τράπεζας που έκαναν την εκτύπωση για τη γνησιότητα της εκτύπωσης…. Επομένως αφού το προρρηθέν επικυρωμένο αντίγραφο των αποσπασμάτων των ως άνω λογαριασμών δεν φέρει τα απαιτούμενα στοιχεία, προκειμένου να έχει αποδεικτική δύναμη που προβλέπεται από τη δικονομική συμφωνία των μερών περί αναγωγής των αποσπασμάτων από τα εμπορικά βιβλάι της τράπεζας σε έγγραφο απόδειξης της απαίτησης της έναντι του οφειλέτη, δεν συνιστά έγγραφο που να πληροί την απαίτηση των διατάξεων των άρθρων 444 παρ. 1 και 448 παρα.1 ΚΠολΔ και 448 παρ. 1 ΚΠολΔ και να δύναται να στηρίξει κατά νόμο την έκδοση διαταγής πληρωμής κατά του οφειλέτη δανείου και ως εκ τούτου, η απαίτηση της καθ’ ης που πηγάζει από την ένδικη σύμβαση δανείου δεν αποδεικνύεται από δημόσια ή ιδιωτικά έγγραφα με εκ του νόμου ή εκ της σύμβασης αποδεικτική δύναμη…».