Απόφαση Πρωτοδικείου Αθηνών περί Συνυπολογισμού Αξίας Χρήσης της Ανευ Ανταλλάγματος Παραχωρηθείσας Οικογενειακής Στέγης

Κρίνοντας επί αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων που άσκησε μητέρα ανήλικου τέκνου για την επιδίκαση προσωρινής μηνιαίας διατροφής σε χρήμα υπέρ αυτού, η εκδοθείσα υπ’ αριθμ. 3656/2020 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών έκανε δεκτή την ένσταση του εντολέα μας καθ’ ου η αίτηση πατέρα περί συνυπολογισμού της αξίας χρήσης της άνευ ανταλλάγματος παραχωρηθείσας από τον ίδιο οικογενειακής στέγης στις διατροφικές ανάγκες του τέκνου. Το δικαστήριο έκρινε ότι ο πατέρας, παραχωρώντας, άνευ ανταλλάγματος, την οικία στην αιτούσα και στο ανήλικο τέκνο ως οικογενειακή στέγη εκπληρώνει μέρος της υποχρέωσης συνεισφοράς του στη διατροφή του τέκνου. Αποτιμώντας τη μισθωτική αξία της οικογενειακής στέγης στο ύψος των 2.000 €, έκρινε ότι από την αξία χρήσης που αντιστοιχεί στο ποσοστό συγκυριότητας του πατέρα στην οικία (50% εξ αδιαιρέτου), ύψους 1.000 €, το ποσό των 500 € θα πρέπει να αφαιρεθεί από την υποχρέωση συνεισφοράς του, καθότι αντιστοιχεί στην κάλυψη των στεγαστικών αναγκών του τέκνου.