Αύγουστος 2023 – Αναστολή πλειστηριασμού, με Προσωρινή Διαταγή του Μονομελούς Εφετείου Πειραιά

Αύγουστος 2023 – Αναστολή πλειστηριασμού, με Προσωρινή Διαταγή του Μονομελούς Εφετείου Πειραιά

Κατά της ακίνητης περιουσίας εντολέως μας, εκκίνησαν διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης. Αρχικώς ασκήθηκε ανακοπή κατά του πλειστηριασμού για σφάλματα που αφορούσαν την προδικασία αυτού, η οποία απορρίφθηκε κατ’ ουσίαν. Λόγω των προφανών σφαλμάτων της απόφασης, νομίμως, εμπροθέσμως και παραδεκτά ασκήθηκε έφεση σωρευόμενη με αίτηση αναστολής κατ’ αρ. 938 ΚΠολΔ και αίτημα προσωρινής διαταγής περί αναστολής της διενέργειας του πλειστηριασμού.

Η Πρόεδρος Υπηρεσίας του Μονομελούς Εφετείου Πειραιά, αφού άκουσε τους πληρεξουσίους δικηγόρους και μελέτησε τα έγγραφα, πιθανολόγησε αφ’ ενός την βασιμότητα και ευδοκίμηση τουλάχιστον δυο λόγων έφεσης και την πρόκληση ανεπανόρθωτης βλάβης και ανέστειλε τη διενέργεια του πλειστηριασμού.

Ειδικότερα, πιθανολογήθηκε ότι η εκκαλουμένη εσφαλμένα εδέχθη ότι δεν υφίσταται ζήτημα έγγραφης απόδειξης, διαλαμβάνοντας εσφαλμένα ότι τα φερόμενα ως κοινοποιηθέντα στην ανακόπτουσα-εφεσιβάλλουσα νομιμοποιητικά έγγραφα της καθ’ ης-εφεσίβλητης δεν φέρουν απλώς σφραγίδα στις ενώσεις καθώς και ότι από την έκθεση επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας πρόκυπτε ότι επιδόθηκαν ακριβή αντίγραφα. Τούτο δε διότι, από την ίδια την έκθεση επίδοσης πρόκυπτε ότι κάποια εκ των εγγράφων μνημονεύονταν ως απλά αντίγραφα και ως εκ τούτου, ακόμα και βάσει της έκθεσης αυτής πρόκυπτε ότι κάποια εκ των φερόμενων ως κοινοποιηθέντων αντιγράφων ετύγχαναν ανεπικύρωτα, παρά τα όσα εσφαλμένα έκανε δεκτά η εκκαλουμένη, με εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή του νόμου, ελλιπή αιτιολογία και πλημμελή εκτίμηση των αποδείξεων. Περαιτέρω, το Δικαστήριο πιθανολόγησε ότι εκαστο εκ των εγγράφων αυτών χρήζει αυτοτελούς επικύρωσης, καθόσον τυγχάνουν αυτοτελή μεταξύ τους, επιτελούν διαφορετικό σκοπό και δεν μπορούν να νοηθούν ως ενιαίο σώμα, όπως φαίνεται να διέλαβε η εκκαλουμένη εσφαλμένα.

Περαιτέρω, το Δικαστήριο πιθανολόγησε ότι η εκκαλουμένη εσφαλμένα απέρριψε τον ισχυρισμό ότι η επίδοση των αποσπασμάτων της κατασχετήριας έκθεσης στην ανακόπτουσα-εφεσιβάλλουσα, τους υπόλοιπους ενυπόθηκους δανειστές, τον Προϊστάμενο του Κτηματολογικού Γραφείου και τον γραμματέα του Πρωτοδικείου, από διαφορετικούς επιμελητές, ήταν νόμιμη, καθόσον το αρ. 927 ΚΠολΔ δεν απαγορεύει την εντολή σε έτερους δικαστικούς επιμελητές. Ωστόσο, σύμφωνα με όσα πιθανολόγησε το Δικαστήριο, η εκκαλουμένη έσφαλε διότι ακόμα και αν δεν απαγορεύεται τέτοια εντολή, πρέπει σωρευτικά να παρέχεται από το μέρος ή τον πληρεξουσιο δικηγόρο του η εντολή παροχής υπεξουσιοδότησης προς τον ορισμένο δικαστικό επιμελητή και επιπλέον πρέπει η εντολή του δικαστικού επιμελητή προς άλλο δικαστικό επιμελητή να είναι έγγραφη. Εντούτοις, όπως αποδεικνυόταν από τα έγγραφα που κατατέθηκαν στον υπάλληλο του πλειστηριασμού, ούτε υφίστατο εντολή υπεξουσιοδότησης, αλλά ρητή εντολή σε συγκεκριμένο δικαστικό επιμελητή, ούτε πολύ περισσότερο οποιαδήποτε έγγραφη εντολή σε έτερους δικαστικούς επιμελητές. Κατ’ επέκταση, πιθανολογήθηκε ότι δεν τηρήθηκαν οι νόμιμοι τύποι επίδοσης, καθώς και ότι δεν κατατέθηκαν τα απαιτούμενα κατ’ αρ. 955 ΚΠολΔ έγγραφα στον υπάλληλο του πλειστηριασμού επί ποινή απαραδέκτου.

Τέλος, πιθανολογήθηκε ότι η διενέργεια του πλειστηριασμού υπό το φως των ως άνω, αποτελεί δυσανάλογα επαχθές μέτρο που προξενεί ανεπανόρθωτη βλάβη στα έννομα αγαθά της ανακόπτουσας-εφεσιβάλλουσας, λόγω του κινδύνου απώλειας της ιδιοκτησίας της, χωρίς να έχει καταστεί δυνατή η έκδοση απόφασης επί της έφεσής και να κριθεί τελεσιδίκως η βασιμότητα της ως άνω αναφερόμενης ανακοπής κατά των επίμαχων επιταγών προς πληρωμή και της επίμαχης κατασχετήριας έκθεσης. Τούτο δε διότι, αν δεν χορηγούνταν αναστολή της εκτελεστικής διαδικασίας, ακόμα και στην εξαιρετικά πιθανή περίπτωση που γινόταν δεκτή η έφεση και ακυρώνονταν οι εκτελεστικές πράξεις, στις οποίες στηρίζεται ο πλειστηριασμός, με αποτέλεσμα ο τελευταίος να καθίσταται άκυρος, δεν θα μπορούσαν να επανέλθουν τα πράγματα στην προτέρα κατάσταση και να επανακτήσει η ανακόπτουσα-εφεσιβάλλουσα την κυριότητα των ως άνω ακινήτων της, ούτε να διεκδικήσει σχετική αποζημίωση για την προκληθείσα σε εμένα βλάβη, παρά μόνο ύστερα από χρονοβόρες και πολυδάπανες διαδικασίες.

Έτσι, διετάχθη η αναστολή του επικείμενου πλειστηριασμού.